icon

Bestemmingsplan grondwaterneutrale kelders

Al langer gaan er stemmen op om de stad Amsterdam klimaatbestendig te maken. Door extreme droogte kunnen woningen verzakken en door extreme hoosbuien komen straten en parken blank te staan. Reden genoeg om de ondergrondse grondwaterstromen zo min mogelijk te belemmeren met barrières. Tegelijkertijd zijn er steeds meer Amsterdammers die een kelder onder hun woning willen aanleggen. Klimaatdoelstellingen en kelderbouw wringen in dit opzicht met elkaar. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam heeft onlangs het ontwerp-paraplubestemmingsplan Grondwaterneutrale Kelders ter inzage gelegd. Volgens het college is het ontwerp-parapluplan een vertaling van het Afwegingskader Grondwaterneutrale Kelders Amsterdam in een juridisch planologisch kader dat als een deken over alle vigerende bestemmingsplan heen komt te liggen. Het doel van het ontwerp-paraplubestemmingsplan is om te zorgen dat alle kelderbouwaanvragen in Amsterdam moeten voldoen aan de eis van grondwaterneutraliteit.

Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan (vrijwel geheel Amsterdam) is onderverdeeld in twee zones. Deze zones zijn mede bestemd voor de bescherming van het belang van grondwaterneutraal bouwen. Daarbinnen is het verboden onder bestaande en nieuwe gebouwen kelders te bouwen, dan wel bestaande kelders te vergroten.

Alleen in zone 2 (het overgrote gedeelte van Amsterdam) kan worden afgeweken van dit verbod mits de kelder grondwaterneutraal kan worden gebouwd. Daarmee wordt bedoeld het bouwen van een kelder waarbij de stand en stroming van het grondwater niet of nauwelijks veranderen, waar mogelijk zal verbeteren, en geen negatieve grondwatereffecten optreden. Tot negatieve effecten worden in ieder geval gerekend risico's op opbarsten van de deklaag en welvorming.

Om te bepalen of een kelder grondwaterneutraal kan worden gebouwd geldt:

  1. voor kelders met een totale brutovloeroppervlakte van maximaal 300 m2 en een maximale bouwdiepte van 4 meter dat het college de aanvraag toetst aan de beleidsregels "Grondwaterneutrale Kelders Amsterdam". Daaruit volgt een pakket aan mogelijke technische maatregelen toegespitst op specifieke gebieden.
  2. voor kelders met een totale brutovloeroppervlakte van meer dan 300 m2 of een bouwdiepte van meer dan 4 meter dat op basis van een geohydrologisch onderzoek moet worden aangetoond dat het bouwplan niet strijdig is met het belang van grondwaterneutraal bouwen.

De gemeente Amsterdam maakt onderscheid tussen kleine en grote kelders omdat zij er vanuit gaat dat kelders met een maximale oppervlakte van 300 m2 (voornamelijk gewenst bij particuliere woningbouw) en een diepte van 4 meter onder het maaiveld beperkte grondwatereffecten tot gevolg hebben.

Opvallend is dat de gemeente Amsterdam onderkent dat de aanleg van meerdere kelders, ongeacht de omvang, leidt tot cumulatieve grondwatereffecten. Desondanks lijken de beleidsregels daar geen consequenties aan te verbinden. En hoeven in een geohydrologisch onderzoek alleen de eigenschappen en kenmerken van het grondwatersysteem op een bepaalde locatie in beeld te worden gebracht. Dat lijkt beperkt te moeten worden opgevat. Dit terwijl de laatste wetenschappelijke inzichten indiceren dat de toetsing van de barrièrewerking van een kelder en de daarbij gepaard gaande voorzieningen juist op wijkniveau bestudeerd moeten worden.

Tot en met 15 juli aanstaande kunnen zienswijzen op dit ontwerpbestemmingsplan worden ingediend.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bestemmingsplan grondwaterneutrale kelders

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief