icon

EC stelt Nederland en andere 27 lidstaten EU in gebreke vanwege kwaliteit één-loketsysteem Dienstenrichtlijn

De inmiddels welbekende Dienstenrichtlijn (richtlijn 2006/123/EG) heeft als doel het vrije verkeer van diensten en de vrijheid van vestiging te waarborgen. Dat wil zeggen dat er binnen de Europese Unie sprake is van een interne markt in de zin van een ruimte zonder binnengrenzen waarbij lidstaten dienstverleners die afkomstig zijn uit andere lidstaten op het eigen grondgebied toelaten.

De Dienstenrichtlijn staat bekend om het tegengaan van fundamentele belemmeringen van het vrije verkeer. Zo mag de toegang tot en de uitoefening van een dienstenactiviteit niet afhankelijk worden gesteld van een vergunningstelsel tenzij 1) het vergunningstelsel geen discriminerende werking heeft jegens de betrokken dienstverrichter, 2) de behoefte aan een vergunningstelsel is gerechtvaardigd om een dwingende reden van algemeen belangen 3) het nagestreefde doel kan niet door een minder beperkende maatregel worden bereikt, met name omdat een controle achteraf te laat zou komen om werkelijk doeltreffend te zijn.

De Dienstenrichtlijn beoogt dienstverrichters óók op hele praktische wijze te vrijwaren van belemmeringen van het vrije verkeer van diensten en de vrijheid van vestiging. Artikel 6 van de Dienstenrichtlijn verplicht lidstaten bijvoorbeeld erop toe te zien dat een dienstverrichter alle procedures en formaliteiten die nodig zijn voor de toegang tot zijn dienstenactiviteiten en alle vergunningaanvragen die nodig zijn voor de uitoefening van zin dienstenactiviteiten kan afwikkelen via één loket (in het Engels: Points of Single Contact ofwel PSCs). Dit wordt het één-loketsysteem genoemd. Dat betekent dat er één aanspreekpunt is welke alle procedures en formaliteiten kan afhandelen. De achterliggende gedachte is dat administratieve procedures verder moeten worden vereenvoudigd. De invoering van het één-loketsysteem doet evenwel geen afbreuk aan de verdeling van de taken en bevoegdheden tussen de verschillende instanties binnen de nationale systemen. Dus als verscheidene instanties op regionaal of lokaal niveau bevoegd zijn, kan een van hen als één-loket en aanspreekpunt fungeren.

In 2015 is in opdracht van de Europese Commissie onderzoek gedaan naar het functioneren van de één-loketten van de respectievelijke lidstaten. In het algemeen werd ondervonden dat de één-loketten slecht bereikbaar zijn voor buitenlandse gebruikers en dat de beschikbaarheid van informatie en online procedures problematisch is. Alleen de één-loketten van Luxemburg en Cyprus functioneerden gemiddeld goed. In het onderzoek komt Nederland als middenmoter uit de bus. Als sterk punt wordt genoemd de kwaliteit, beschikbaarheid en transparantie van de informatie op de website van de Rijksoverheid. Als zwak punt wordt genoemd dat niet alle procedures online kunnen worden doorlopen alsook dat andere websites waarnaar wordt verwezen vaak niet in het Engels zijn.

De Europese Commissie is bevoegd om juridische stappen te ondernemen tegen lidstaten die hun verplichtingen vanuit het EU-recht niet nakomen. Deze inbreukprocedure begint met een verzoek om informatie, een zogenoemde schriftelijke aanmaning, aan de lidstaat in kwestie. Deze aanmaning moet binnen een bepaalde termijn worden beantwoord. Op 6 juni 2019 heeft de Europese Commissie besloten om alle 28 lidstaten aanmaningsbrieven te sturen met het verzoek om hun één-loketten te verbeteren en te voorzien in gebruiksvriendelijke één-loketsystemen voor dienstverrichters en beroepsbeoefenaren. In de aanmaningsbrieven wijst de Commissie op tekortkomingen bij de wijze waarop de lidstaten uitvoering hebben gegeven aan de vereisten waaraan de één-loketten moeten voldoen. In de brieven worden problemen aan de orde gesteld met betrekking tot de online beschikbaarheid en de kwaliteit van de informatie over de vereisten en de procedures die van belang is voor de dienstverrichters en beroepsbeoefenaren die gebruik willen maken van hun rechten in het kader van de eengemaakte markt. In de brieven wordt tevens bezorgdheid geuit over de toegang tot onlineprocedures en de afhandeling daarvan via de één-loketten, ook waar het grensoverschrijdende gebruikers betreft.

Vervolg

De minister heeft nu twee maanden om op de aanmaning van de Europese Commissie te reageren. Wanneer de Commissie de reactie niet toereikend acht en tot de conclusie komt dat de Nederlandse Staat de op haar rustende verplichtingen vanuit de Dienstenrichtlijn niet nakomt, dan kan zij een formeel verzoek tot naleving van de Dienstenrichtlijn sturen (een zogenoemd met redenen omkleed advies). Ook daarop mag de Minister dan weer reageren. Mocht ook dat voor de Europese Commissie niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan volgt pas de juridische fase. In deze fase daagt de Europese Commissie Nederland voor het Europese Hof van Justitie.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
EC stelt Nederland en andere 27 lidstaten EU in gebreke vanwege kwaliteit één-loketsysteem Dienstenrichtlijn

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief