icon

Pilot Bouwdynamiek in Amsterdamse Vondelparkbuurt, Helmersbuurt en Cremersbuurt

Om meer controle te krijgen op door bewoners ervaren overlast door (ver)bouwactiviteiten heeft Stadsdeel West onlangs het Project Bouwdynamiek aangekondigd. In het kader van het Project Bouwdynamiek zullen per 1 februari 2019 twee pilots van start gaan in de buurten Vondelparkbuurt, Helmersbuurt en Cremersbuurt.

Verplicht bouwbord

De eerste pilot houdt in dat een vergunninghouder verplicht wordt om bij bouwwerkzaamheden een bouwbord te plaatsen met daarop informatie over de aard, de duur en de omvang van een bouwproject alsook zijn contactgegevens. Stadsdeel West wil onderzoeken of dit een geschikte vorm is om te zorgen dan omwonenden beter worden geïnformeerd over de uitvoering van een bouwplan.

Het bouwbord is volgens het stadsdeel de eigen verantwoordelijkheid van de vergunninghouder. Vergunninghouders doen er dus verstandig aan om zelf vooraf te checken of het te plaatsen bouwbord aan alle overig relevante regelgeving voldoet. Zo zijn bijvoorbeeld alleen bouwborden die in de onmiddellijke nabijheid van het terrein waarop de bouwactiviteit wordt uitgevoerd (op grond van artikel 2 lid 20 Bijlage II bij het Bor) (omgevings)vergunningvrij.

Er is nog wel het één en ander onduidelijk over deze pilot. Het is bijvoorbeeld niet bekend of ook bij kleine bouwplannen en bouwplannen die reeds in uitvoering zijn, een bouwbord geplaatst moet worden. Ook is het niet bekend wat de sanctie is op overtredingen.

Vergunningplicht objecten in de openbare ruimte

De tweede pilot houdt in dat er vanaf 1 februari 2019 voor het plaatsen van objecten zoals containers, mobiele toiletten etc. in de openbare ruimte een objectvergunning moet worden aangevraagd. Hierdoor wil Stadsdeel West zowel invloed uitoefenen op het aantal objecten dat op straat terecht komt als op de periode dat de objecten mogen blijven staan.

De wettelijke systematiek van deze vergunningplicht is als volgt. Op grond van artikel 4.3 lid 1 van de APV is het – behoudens uitzonderingen – verboden om zonder vergunning van het college voorwerpen of stoffen op, aan, in of boven de weg te plaatsen, aan te brengen, te hebben of te storten. Op grond van artikel 4.5 APV kan het college

  • categorieën voorwerpen aanwijzen waarvoor dit verbod niet geldt (lid 1),
  • nadere regels stellen voor een veilig en doelmatig gebruik van de openbare ruimte ten behoeve van de in het eerste lid bedoelde categorieën voorwerpen (lid 2),
  • wegen en weggedeelten aanwijzen waar het plaatsen van voorwerpen zoals bedoeld in lid 1 niet of slechts beperkt is toegestaan (lid 3).

Kennelijk om de regeldruk voor ondernemers te verminderen heeft het college in het besluit van 25 april 2016 ten aanzien van bepaalde objecten voor uitvoering van verhuizingen en bouwwerkzaamheden de vergunningplicht vervangen voor een meldingsplicht. Deze meldingsplicht geldt voor objecten met een maximale maatvoering van 2,40 meter breed, 4,50 meter lang en 2,75 meter hoog waarbij de maximale hoogte niet geldt voor de rolsteiger, de hoogwerker en de verhuislift. Voor niet alle objecten kan worden volstaan met een melding. Zo is het alleen mogelijk melding te doen voor plaatsing van objecten gedurende maximaal zeven dagen, voor maximaal drie objecten, bij voorkeur in een parkeervak en voor maximaal twee parkeervakken.

Het college heeft de bevoegdheid om nadere regels stellen (lid 2) en om wegen en weggedeelten aan te wijzen (lid 3) gedelegeerd aan de stadsdelen. Dit betekent dat de stadsdelen de mogelijkheid tot melding voor bepaalde gebieden kunnen uitzonderen. Van deze mogelijkheid heeft het Dagelijks Bestuur van de stadsdeelcommissie van Stadsdeel West nu dus gebruik gemaakt om de vergunningplicht voor objecten in de openbare ruimte in de Vondelparkbuurt, Helmersbuurt en Cremersbuurt bij wijze van een pilot te herintroduceren.

De Pilot Bouwdynamiek duurt relatief kort, tot juni 2019, waarna Stadsdeel West de resultaten zal evalueren.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Pilot Bouwdynamiek in Amsterdamse Vondelparkbuurt, Helmersbuurt en Cremersbuurt

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief