icon

Ministeriële regeling plankosten (in kader van afd. 6.4 Wro/grondexploitatie)

Op 1 april 2017 treedt de ministeriële regeling Plankosten Exploitatieplan 2017 (Stcrt. 2017, 6470) in werking. Deze regeling is in overleg met gemeenten, ontwikkelaars en bouwers opgesteld en stelt een maximum aan de plankosten die gemeenten via een exploitatieplan mogen verhalen.

Voorgeschiedenis

De vaststelling van een regeling voor de plankosten bij een exploitatieplan heeft enige tijd op zich laten wachten. In de nota van toelichting bij het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) uit 2008 werd al de wens geuit om de hoogte van bepaalde kostenposten te begrenzen. In 2010 is een eerdere concept-regeling omtrent de plankosten, met bijbehorend rekenmodel, gepubliceerd voor inspraak. Deze regeling is weliswaar niet in werking getreden, maar werd in de praktijk al veelvuldig toegepast. Dit werd tevens door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geaccepteerd (zie o.a. ABRvS 13 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1977; ABRS 20 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2055). In 2015 is een herziene versie van de regeling uitgebracht, welke heeft geleid tot de regeling Plankosten Exploitatieplan 2017.

Plankosten

De gemeente is op grond van afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht om de kosten voor bepaalde bouwprojecten of verbouwingen te verhalen op de exploitant (ontwikkelaar/bouwer). Het gaat hierbij om kosten voor de aanleg van publieke voorzieningen zoals nieuwe wegen, groenvoorzieningen en lantaarnpalen, maar ook om de kosten van het ambtelijk apparaat, zoals de kosten voor onderzoek en het opstellen van plannen. De Regeling maakt deze verhaalbare kosten op voorhand inzichtelijk voor de gemeente en de ontwikkelaar/bouwer, waardoor vergunningen sneller kunnen worden afgegeven en ontwikkelaars/bouwers de plannen sneller kunnen realiseren. Bij de regeling is een (Excel)-rekenmodel gevoegd waarmee de plankosten kunnen worden berekend door het invullen van een aantal eenvoudige vragen. De plankosten worden forfaitair vastgesteld.

Vanaf 1 april 2017 moeten gemeenten verplicht de regeling toepassen op de plankosten die gemeenten via een exploitatieplan kunnen verhalen. Indien de gemeente en de ontwikkelaar een anterieure grondexploitatieovereenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wro sluiten, waarmee de kosten worden verhaald, geldt deze regeling niet. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat de regeling wel gevolgen zal hebben op de overeenkomsten. Partijen zullen rekening houden met de in de regeling vastgestelde maximale bedragen.

Toekomst

De Omgevingswet treedt naar verwachting medio 2019 in werking, waardoor de grondslag van de regeling plankosten in de Wro en Bro wegvalt. De afdeling met betrekking tot het kostenverhaal in de Omgevingswet (afdeling 13.6) voert geen grote veranderingen ten opzichte van de Wro/Bro door. Mede gelet op het tijdstip van de inwerkingtreding van de regeling plankosten is het niet onwaarschijnlijk dat deze regeling inhoudelijk ook onder de Omgevingswet een rol zal (kunnen) vervullen.


Dominique de Haas is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied omgevingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Ministeriële regeling plankosten (in kader van afd. 6.4 Wro/grondexploitatie)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief