icon

Schaarse vergunningen door de rechter geregeld

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft met de uitspraak van 2 november 2016 nieuw recht geschapen over de verdeling van schaarse vergunningen, vergunningen waarvoor er meer gegadigden zijn dan er vergunningen kunnen worden uitgegeven.

Volgens de Afdeling geldt in het Nederlands recht een rechtsnorm die ertoe strekt dat bij de verdeling van schaarse vergunningen door het bestuur op enigerlei wijze aan (potentiële) gegadigden ruimte moet worden geboden om naar de beschikbare vergunning(en) mee te dingen. Op het moment dat er ruimte ontstaat een vergunning te verlenen moet aan andere ondernemers in beginsel de mogelijkheid worden geboden mee te dingen naar de schaarse vergunning. Deze rechtsnorm is gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel dat in deze context strekt tot het bieden van gelijke kansen.

De Afdeling leidt uit deze rechtsnorm af dat schaarse vergunningen in beginsel niet voor onbepaalde tijd, doch alleen tijdelijk kunnen worden verleend. Bij verlening voor onbepaalde tijd wordt de vergunninghouder onevenredig bevoordeeld, omdat het voor nieuwkomers dan nagenoeg onmogelijk is om nog toe te treden tot de markt.

De verplichting om mededingingsruimte te bieden, kan worden beperkt door het wettelijk voorschrift dat in de schaarse vergunning voorziet, zoals een gemeentelijke verordening, of door de besluitvorming over andere vergunningen die op grond van wettelijke voorschriften voor het realiseren van de te vergunnen activiteit zijn vereist. Een zodanige beperking kan evenwel niet zover gaan dat iedere mededingingsruimte volledig wordt uitgesloten. Een eis die in ieder geval geldt, is dat het wettelijk voorschrift dat de mededingingsruimte beperkt, althans de geschiedenis van de totstandkoming daarvan, er blijk van geeft dat het belang van het bieden van mededingingsruimte is meegewogen.

Om gelijke kansen te realiseren dient daarom een passende mate van openbaarheid worden verzekerd met betrekking tot de beschikbaarheid van de schaarse vergunning, de verdelingsprocedure, het aanvraagtijdvak en de toe te passen criteria. Het bestuur moet hierover tijdig voorafgaand aan de start van de aanvraagprocedure duidelijkheid scheppen, door informatie over deze aspecten bekend te maken via een zodanig medium dat potentiële gegadigden daarvan kennis kunnen nemen.

Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat de veel voorkomende praktijk op grond van een gemeentelijke verordening op de straathandel voor verkoopinrichtingen aan of op de openbare weg, zoals kiosken, bloemenstalletjes, viskramen etc. staanplaatsvergunningen voor onbepaalde tijd te verlenen niet met deze rechtsregels in overeenstemming kan worden geacht, omdat daarmee iedere mededingingsruimte is uitgesloten.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Schaarse vergunningen door de rechter geregeld

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief