icon

Dubbel vergunningensysteem bedrijfsvaartuigen en woonboten

De bedrijfsvaartuigen en woonboten met een plaatsgebonden karakter worden aangemerkt als een bouwwerk in de zin van de Woningwet en de Wabo. Het innemen van een ligplaats met een vaartuig is derhalve aan te merken als het bouwen van een bouwwerk, waarvoor ingevolge artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo een omgevingsvergunning is vereist.

De vraag is vervolgens of de gemeentelijke verordeningen vastgesteld op grond van de autonome bevoegdheid van toepassing blijven. Indien in de verordening zelf is bepaald dat deze wijkt indien de Wabo van toepassing is, is het antwoord duidelijk (zie uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak 3 juni 2015).

Bij gebreke van een dergelijke bepaling dient te worden nagegaan of de bepalingen in de gemeentelijke verordeningen die het binnenwater regelen zich verdragen met de hogere regeling namelijk de Wabo, de Woningwet en de Wro. Deze hogere regelingen hebben betrekking op activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen ook de inrichting en het beheer van de openbare ruimte voor zover het gaat om het binnenwater in een gemeente, waarop de gemeentelijke verordening betrekking heeft.

Op zich staat deze omstandigheid – het regelen van hetzelfde onderwerp – niet in de weg aan de bevoegdheid van de gemeenteraad een verordening vast te stellen mits daaraan andere motieven ten grondslag liggen dan aan de hogere regeling.

Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak is de Amsterdamse verordening voor het binnenwater mede getroffen met het oog op een doelmatig gebruik van de ligplaatscapaciteit, de openbare orde en de vlotte en veilige doorvaart. Volgens de Afdeling zijn dit andere motieven dan die ten grondslag liggen aan de regels over het grondgebruik kunnen worden gesteld uit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening.

Het motief van de vlotte en veilige doorvaart behoort echter sinds jaar en dag al tot het domein van de goede ruimtelijke ordening (zie o.m. uitspraak 20 november 2013). De openbare orde en een goed woon-, leef- en ondernemersklimaat (behorend tot het domein van de goede ruimtelijke ordening) overlappen elkaar en/of lopen naadloos in elkaar over. Het beperken van het aantal ligplaatsen is eveneens ruimtelijk van aard. De hieruit voortvloeiende ligplaatscapaciteit dient doelmatig te worden gebruikt. In de praktijk houdt dit in een systeem van wie het eerst komt, het eerst maalt. De autonome verordening voegt daaraan doorgaans niets toe. Is dit dan voldoende motief om een gemeentelijke verordening en daarmee een dubbel vergunningensysteem in het leven te houden?

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Dubbel vergunningensysteem bedrijfsvaartuigen en woonboten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief