icon

Verjaring bestuursrechtelijke dwangsom: regel of uitzondering?

Nadat de Afdeling bestuursrechtspraak in een eerdere uitspraak impliciet tot uitdrukking heeft gebracht van oordeel te zijn dat een besluit tot invordering van een verbeurde dwangsom de verjaring ervan niet stuit, heeft de Hoge Raad dit in het arrest van 3 april jl. expliciet overwogen.

Dit betekent het navolgende. Een last onder dwangsom kent een begunstigingstermijn. In het geval na afloop van deze termijn niet aan de last is voldaan, raakt de dwangsom van rechtswege verbeurd. Van rechtswege houdt in dat hiervoor geen nader besluit of anderszins voor nodig is, het voltrekt zich automatisch zonder nadere handelingen. Dit laat overigens onverlet dat er discussie kan bestaan over de vraag of er wel of niet aan de last is voldaan. Dat geval laat ik in deze weblog onbesproken.

Gesteld dus dat vaststaat dat niet aan de last is voldaan, ten gevolge waarvan de dwangsom van rechtswege is verbeurd, start op hetzelfde moment de verjaring ervan. Een verbeurde dwangsom verjaart na één jaar (voorheen was dit zes maanden), tenzij binnen deze termijn de verjaring wordt gestuit. Indien door het bestuursorgaan binnen dit jaar niet tenminste een aanmaning (als bedoeld in artikel 4:112 Awb) is verzonden, vindt er geen stuiting plaats. De aanmaning is een brief volgende op een invorderingsbeschikking waarin het bestuursorgaan een beslissing geeft over de in te vorderen dwangsom (artikel 5:37 Awb). Een aanmaning is een vereiste voor het starten van een invordering in rechte krachtens dwangbevel.

In de praktijk verkijkt men zich op de stuiting van de verjaring van de bestuursrechtelijke dwangsom. In het civiele recht kan de verjaring van een verbeurde dwangsom namelijk worden gestuit door een schriftelijke mededeling waarin het recht op betaling ondubbelzinnig wordt voorbehouden. Dit sluit aan op de invorderingsbeschikking, die eenzelfde mededeling bevat. Anders dan in het civiele recht stuit de invorderingsbeschikking echter niet. Daarvoor is een nader besluit nodig, de aanmaning.

In de bestuursrechtelijke praktijk is verjaring van een verbeurde dwangsom daarom zeker geen uitzondering te noemen.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Verjaring bestuursrechtelijke dwangsom: regel of uitzondering?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief