icon

Zuidasdok: bestemmingsplanprocedure en aanbesteding in 2015

Onlangs hebben het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland overeenstemming bereikt over een aantal verbeteringen voor het project Zuidasdok. Volgens de website van Zuidasdok kunnen nu marktpartijen worden benaderd voor de realisatie. Hiervoor zal in het tweede kwartaal een aanbesteding worden aangekondigd op TenderNed. Verwacht wordt dat het ontwerp bestemmingsplan, het ontwerp tracébesluit en de bijbehorende milieueffectrapportage in de loop van 2015 ter inzage worden gelegd.

Het project Zuidasdok is bedoeld om de bereikbaarheid van de Zuidas in Amsterdam en de noordelijke Randstad te waarborgen. Het doorgaand verkeer en het afslaand verkeer op de A10 worden bij de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel ontvlochten. De A10 wordt tussen beide knooppunten (ongeveer 6 kilometer) verbreed en krijgt 12 rijstroken. Ter hoogte van het centrumgebied van de Zuidas wordt de A10 ondergronds aangebracht zodat de Zuidas beter met de binnenstad verbonden wordt en de vrijgekomen grond kan worden benut voor andere functies.

Het idee om (een deel) van de infrastructuur in de Zuidas ondergronds aan te leggen is niet bepaald nieuw. De eerste plannen zijn midden jaren '90 van de vorige eeuw ontstaan. De afgelopen 20 jaar hebben diverse varianten en (financierings-) constructies te revue gepasseerd. Blijkens de website van Zuidasdok is het de bedoeling dat de procedure over het bestemmingsplan en het tracébesluit in 2016 wordt afgerond. Daarna begint de aanleg, die ongeveer 10 jaar zou moeten duren.

Het Zuidasdok project heeft ingrijpende gevolgen voor de omgeving. Of deze gevolgen planologisch aanvaardbaar zijn en welke eventuele maatregelen nodig zijn voor de inpassing van het nieuwe tracé, zal in de nog op te starten procedures voor het bestemmingsplan en het tracébesluit moeten worden beoordeeld. Voor belanghebbenden, zoals de grondeigenaren en andere gebruikers van de gronden binnen of nabij het (nieuwe) tracé, is het in dat verband van belang om tijdig kennis te nemen van de ontwerp besluiten en daartegen zo nodig zienswijzen in te dienen.

Uit de website blijkt niet of voor de verbreding van de A10 gronden moeten worden aangekocht. Gelet op de omvang van het tracé is dit wel waarschijnlijk. De Staat zal dan eerst moeten proberen de gronden minnelijke te verwerven. Als dat niet lukt, is onteigening aan de orde.

Voor een project van deze omvang is onvermijdelijk dat hierdoor schade ontstaat. Denk bijvoorbeeld aan schade als gevolg van de bouwwerkzaamheden of door verminderde bereikbaarheid, maar ook aan planschade doordat de rijkstroken van de A10 op kortere afstand komen te liggen van bestaande woningen en bedrijven.

Mocht u te maken krijgen met (de gevolgen van) het Zuidasdok project of hierover vragen hebben, staan onze specialisten van de sectie Bouw&Vastgoed u graag te woord.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Zuidasdok: bestemmingsplanprocedure en aanbesteding in 2015

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief