icon

Schoolpleinen en geluidsoverlast

Omwonenden verzoeken de gemeente om handhavend op te treden tegen geluidshinder/lawaaioverlast afkomstig van de speelplaats van een basisschool, veroorzaakt door schreeuwende, gillende, spelende en voetballende kinderen. Hierbij is aangegeven dat deze overlast niet alleen wordt ervaren tijdens de pauzes tijdens schoolgebruik maar ook in de avonden, de weekenden en vakanties. De gemeente weigert op te treden, waartegen beroep wordt ingediend. De rechtbank Overijssel heeft hierover een uitspraak gedaan.

Ten aanzien van het stemgeluid van kinderen tijdens de openingstijden van de school, gerekend vanaf een uur voor aanvang tot een uur na deze schooltijden, stelt de gemeente dat er geen overtreding is van het Activiteitenbesluit omdat dit stemgeluid van kinderen wordt toegerekend aan de school, zijnde een A-inrichting als bedoeld in het Activiteitenbesluit. Dit geluid blijft op grond van het bepaalde in artikel 2.18, eerste lid, sub h van het Activiteitenbesluit buiten beschouwing. De rechtbank onderschrijft dit standpunt. Er is dus geen overtreding van het Activiteitenbesluit.

Het geluid van spelende en gillende kinderen op het schoolplein buiten de openingstijden van de school (inclusief een uur voor aanvang en een uur na beëindiging van het onderwijs) kan volgens de gemeente niet worden toegerekend aan de school, zodat het Activiteitenbesluit hierop niet van toepassing is. De gemeente stelde dat de APV daarom van toepassing was, waarin een verbod op het veroorzaken van geluidhinder is opgenomen, en van dit verbod heeft de gemeente een ontheffing verleend. De rechtbank is het daar niet mee eens. Vast staat dat de school (inclusief de bij de school behorende speelplaats) een type A-inrichting is en blijft, ook buiten de openingstijden. Om deze reden mist de APV toepassing. De rechtbank gaat vervolgens na of het Activiteitenbesluit is overtreden. Zij stelt vast dat de kinderen die een uur na sluitingstijd van de school op het schoolplein aanwezig zijn, geen kinderen zijn die les krijgen op de school maar buurtkinderen. Dit brengt de rechtbank tot de conclusie dat het geluid, veroorzaakt door deze kinderen, niet kan worden toegerekend aan de school, zodat van een overtreding van het Activiteitenbesluit dan ook geen sprake zijn.

De gemeente stelde zich op het standpunt dat het gebruiken van de speelplaats voor het spelen door buurtkinderen, niet in strijd was met het bestemmingsplan, waarin het betrokken terrein was aangewezen voor “Maatschappelijk” met op de plankaart een bouwvlak met als nadere aanduiding ‘onderwijs'. Volgens de gemeente, waarbij zij verwees naar rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak, was de speelplaats geprojecteerd buiten het bouwvlak met de nadere aanduiding ‘onderwijs', zodat de binnen het bestemmingsvlak en buiten het bouwvlak geldende ruimere bepalingen behorende bij de bestemming “Maatschappelijk” van toepassing zijn. Het spelen door buurtkinderen buiten schoolverband kan worden begrepen onder deze ruimere bestemming.

De rechtbank is het daar niet mee eens. Aan het bouwvlak binnen het bestemmingsvlak is de nadere aanduiding ‘onderwijs' toegekend. Volgens de rechtbank dienen de bijbehorende voorzieningen, speelvoorzieningen en erven (n.b. dus allemaal buiten het bouwvlak) te zijn gerelateerd aan de maatschappelijke voorziening binnen het bouwvlak (derhalve ten behoeve van onderwijs). Om deze reden is volgens de rechtbank geen sprake van een ongeclausuleerde bestemming “Maatschappelijk”, zoals de gemeente betoogde. Je kan je afvragen waarom de planwetgever dan niet de aanduiding ‘onderwijs' heeft gegeven aan het gehele bestemmingsvlak (en niet alleen aan het bouwvlak).

De rechtbank wijst bovendien verweerders standpunt, dat een op zichzelf staande speelvoorziening (dus zonder relatie met een schoolgebouw) ook kan worden geduid als een educatieve voorziening, af. De rechtbank wijst erop dat Educatief volgens ‘De Dikke van Dale': opvoedend, vormend, met het doel om kennis te verwerven betekent.

Het gebruiken van de speelplaats buiten schooltijden voor niet-schoolgerelateerde activiteiten, zoals het spelen door buurtkinderen, is daarom volgens de rechtbank in strijd is met dit bestemmingsplan. De weigering handhavend op te treden wordt vernietigd en de gemeente wordt opgedragen een nieuw besluit te nemen.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Schoolpleinen en geluidsoverlast

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief