icon

Beleidsregels woongroepen vastgesteld

De door Burgemeester en wethouders onlangs vastgestelde Beleidsregels woongroepen zijn op 24 juni jl. in het Gemeenteblad gepubliceerd. De regels geven uitvoering aan het nieuwe beleid van de gemeenteraad onder de titel “Ruimte voor Woningdelers” van begin dit jaar (13 februari 2014). Ik heb eerder vraagtekens gezet bij de vraag of dit nieuwe beleid in overeenstemming is met het recht. De thans vastgestelde beleidsregels nemen deze vragen niet weg. Dat laat ik nu voor wat het is. Ik besteed in deze bijdrage aandacht aan het overgangsrecht, dat is voorzien in deze beleidsregels.

Het overgangsrecht houdt kort gezegd in dat woongroepen, die op 13 februari 2014 (het moment van vaststelling van het beleid door de gemeenteraad) een woning deelden die niet voldoet aan de daaraan te stellen normen (neergelegd in de Beleidsregels woongroepen), toestemming krijgen daar te blijven wonen zolang de huidige samenstelling van de woongroep voortbestaat. Dit met uitzondering van situaties die niet voldoen aan de minimale eisen van het bouwbesluit of waartegen de gemeente op dat moment (13 februari 2014) een handhavingsprocedure heeft lopen.

Deze regeling is opmerkelijk. De mogelijkheden voor gemeenschappelijke bewoning worden met deze Beleidsregels door introductie van de woongroep verruimd ten opzichte van de geldende regelgeving. In geval van gemeenschappelijke bewoning had tot op heden een vergunning moeten worden aangevraagd voor woningomzetting naar kamerverhuur. In de gevallen waarin dit niet is gebeurd (dit is eerder regel dan uitzondering), vinden Burgemeester en Wethouders het niet gewenst om bewoners die nu in woongroepen wonen de dupe te laten worden van het beleid en de beleidsregels. De vraag is hoe zij de dupe kunnen worden. De gevallen van bewoning in woongroepen zonder vergunning waren in de visie van Burgemeester en Wethouders al in overtreding. In mijn eerdere weblog bestrijd ik deze visie. Burgemeester en Wethouders volharden echter in het standpunt dat bewoning door woongroepen een overtreding oplevert. Maar als nu daadwerkelijk sprake is van een overtreding, hoe kunnen de bewoners dan de dupe worden van een verruiming van de regels? Een verruiming van de regels leidt er eerder toe dat hetgeen voorheen een overtreding was, nu als rechtmatig wordt aangemerkt. Indien er ook strijd bestaat met de verruimde regels, is er extra reden om op te treden, zou je zeggen.

Burgemeester en Wethouders hebben anders besloten. De per 13 februari 2014 bestaande in hun visie illegale situaties mogen worden voortgezet. De uitzondering die is gemaakt voor de situaties die niet voldoen aan het Bouwbesluit heeft geen betekenis, aangezien met deze Beleidsregels niet kan worden afgedaan aan de gelding van het Bouwbesluit en de beginselplicht daarop te handhaven. Met andere woorden, deze uitzondering voegt niets toe. De uitzondering voor de gevallen waarin op 13 februari 2014 een handhavingsprocedure loopt, leidt tot willekeur.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Beleidsregels woongroepen vastgesteld

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief