icon

Hotel, short stay, b&b en incidentele verhuur in Topstad Amsterdam

Er zijn vele vormen waarin bezoekers van Amsterdam 's nachts onderdak wordt geboden. Het onderscheid wordt bepaald door wettelijke regelingen namelijk de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op grond waarvan bestemmingsplannen worden vastgesteld, de Huisvestingswet en daarop gebaseerde Regionale huisvestingsverordening en de Woningwet met het daarop gebaseerde Bouwbesluit (brandveiligheidseisen). Voorts gelden divers beleidsregels aangaande deze wettelijke regelingen.

Het eerste belangrijke onderscheid is of het nachtverblijf wel of niet binnen de bestemming wonen kan worden begrepen. Buiten de bestemming wonen wordt aangemerkt het gebruik als hotel of als logiesbedrijf. Daarvan is sprake indien in strijd wordt gehandeld met de beleidsregels voor short stay, b&b of incidentele verhuur. Een voorbeeld is het geval dat in een appartement waarvoor een short stay-vergunning is afgegeven, voor minder dan 7 dagen aaneengesloten nachtverblijf wordt verschaft. B&b en incidentele verhuur mag ook korter, maar kennen weer andere beperkingen.

Een tweede onderscheid is of de hoofdbewoner in het appartement woonachtig is. Dan kan er sprake zijn van b&b (hetgeen bedrijfsmatig is, hoogstens 40% van oppervlak, hoogstens vier gasten) of van incidentele verhuur (niet bedrijfsmatig, (dus) niet meer dan twee maanden per jaar). Is de hoofdbewoner niet ingeschreven op het adres of is deze aldaar feitelijk niet woonachtig, dan wordt dit aangemerkt als een hotel/logiesbedrijf of er moet sprake zijn van een vergunde short stay, waarbij voor tijdelijke onttrekking van de woonruimte aan de woningvoorraad vergunning op grond van de Regionale huisvestingsverordening is gegeven.

Ten slotte het aantal personen. Bij incidentele verhuur, b&b en short stay geldt een maximum van vier personen. Indien er meer personen worden gehuisvest, dan raken de voorschriften uit het Bouwbesluit inzake een logiesverblijf van toepassing. Ook zou er sprake kunnen zijn van overbewoning.

Niet heel overzichtelijk dus. Niet besproken is de naar verluidt omvangrijke illegale markt voor het verschaffen van nachtverblijf aan bezoekers. Daartegen wordt uitermate ferm opgetreden met een soort hitteams die 's-ochtends vroeg voor de deur staan en in het pand aangetroffen gasten uit hun bed lichten en ondervragen.

Buitenlandse bezoekers die met deze aanpak worden geconfronteerd zullen niet begrijpen dat een ander voortvloeit uit het streven van Amsterdam een Topstad te maken.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hotel, short stay, b&b en incidentele verhuur in Topstad Amsterdam

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief