icon

Digitaal ondertekend hoger beroepschrift is niet-ontvankelijk

Aldus heeft de Afdeling bestuursrechtspraak geoordeeld over een hoger beroepschrift en de nadere motivering ervan. Aan de voet van deze stukken was vermeld: “Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, voor dezen, mw. drs. J.A. Hilgersom, secretaris. Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.” Zet de Afdeling hiermee een stap terug in de digitalisering van het bestuursrecht?

Het antwoord is nee. Wel is het nodig duidelijk onderscheid te maken tussen elektronisch verkeer en de schriftelijke weg. De Afdeling overweegt dat bij een schriftelijk ingediend stuk onverkort artikel 6:5, aanhef, van de Awb geldt, waarin het vereiste is neergelegd dat een bezwaar- of beroepschrift dient te zijn ondertekend. Het ontbreken van een fysieke handtekening is een verzuim, en indien dit niet wordt hersteld zoals in het dit geval, volgt niet-ontvankelijkverklaring.

Een bezwaar of beroep kan op digitale wijze worden ingediend, indien het bestuursorgaan respectievelijk de bestuursrechter kenbaar heeft gemaakt dat deze weg is geopend. In eerdere blogs is dit uitgebreid toegelicht. Indien dit kenbaar is gemaakt, dient de aangegeven wijze van digitale indiening stip worden opgevolgd. Niet-ontvankelijkverklaring volgt alleen indien een geboden gelegenheid tot herstel niet of niet tijdig wordt benut.

Indien niet kenbaar is gemaakt dat de digitale weg is geopend, dient indiening schriftelijk te geschieden. Een nuancering hierop is het per e-mail ingediende bezwaarschrift terwijl de digitale weg door het bestuursorgaan niet is geopend. Het bestuursorgaan dient onder omstandigheden (zie mijn eerdere blog) de indiener in de gelegenheid te stellen het verzuim te herstellen.

Maar kiest de indiener voor de schriftelijke weg dan dient de pen ter hand te worden genomen en een handtekening te worden gezet. En mocht deze ontbreken, dan niet koppig zijn zoals het bestuursorgaan in deze uitspraak, die geen gebruik heeft gemaakt van de geboden gelegenheid het verzuim te herstellen.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Digitaal ondertekend hoger beroepschrift is niet-ontvankelijk

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief