icon

Aanwijzing nieuwe Natura 2000-gebieden

Op 15 juli jl. is in de Staatscourant bekend gemaakt dat de staatssecretaris van EZ (Dijksma) voor 24 (nieuwe) Natura 2000-gebieden de aanwijzingsbesluiten heeft ondertekend.

Met Natura 2000-gebieden worden de gebieden bedoeld die vanuit de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn worden beschermd. Deze Europese richtlijnen schrijven voor dat de lidstaten specifieke diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermen om de biodiversiteit te behouden.

De gevolgen van de aanwijzing tot Natura 2000-gebied zijn ingrijpend. Zo zal bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de aanleg van een weg of de bouw van een woning, middels een ‘passende beoordeling' getoetst moeten worden of deze significante gevolgen kunnen hebben voor het Natura 2000-gebied. Ook de gevolgen van ruimtelijke ontwikkelingen buiten het Natura 2000-gebied moeten vooraf worden onderzocht (externe werking). Er is geen ruimtelijke grens voor deze externe werking: bepalend is of de ruimtelijke ontwikkeling effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied.

Verder heeft de aanwijzing onder meer als gevolg dat voor het gebied een beheerplan moet worden vastgesteld en dat een bijzondere vergunningplicht geldt voor activiteiten die negatieve gevolgen kunnen hebben.

De formele terinzagelegging en beroepsprocedure vinden in september 2013 plaats. Beroep kan alleen worden ingesteld door belanghebbenden die eerder hun zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp aanwijzingsbesluit.

Eerder dit jaar zijn al 87 Natura 2000 gebieden aangewezen. In totaal zijn er nu 145 gebieden aangewezen. Het is de bedoeling dat er in totaal 160 Natura 2000-gebieden komen.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Aanwijzing nieuwe Natura 2000-gebieden

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief