icon

Uitvoeringsnotitie Shortstay vastgesteld

Op 30 oktober jl. is de ‘Uitvoeringsnotitie Shortstay' vastgesteld. In deze notitie zijn ten behoeve van de uitvoering van het vernieuwde short stay beleid regels opgesteld, waarbij met name wordt ingegaan op de vergunningverlening, de mogelijkheid quota te stellen en de wijze van handhaving. In een eerder blog is de evaluatie van het oude short stay beleid besproken. Naar aanleiding van deze evaluatie is het vernieuwde beleid vastgesteld. De meest in het oog springende veranderingen in het beleid zijn dat het gemeentelijke quotum van 1350 woningen wordt losgelaten en dat short stay bij wijze van experiment mogelijk wordt vanaf 5 nachten.

Voor het college van B&W is er ruimte om een belangenafweging te maken wanneer het belang van behoud en samenstelling van de woningvoorraad groter is dan het belang van de aanvrager van de short stay vergunning. Daarbij speelt leefbaarheid in het kader van behoud en samenstelling van de woonruimtevoorraad een belangrijke rol.

Voor short stay is, met uitzondering van nieuwbouwwoningen opgeleverd vanaf 1 januari 2008, een vergunning voor woningonttrekking in het kader van de Huisvestingsverordening nodig. Het gebruik van de (nieuwbouw)woning moet uiteraard wel passen binnen het kader van het bestemmingsplan. Specifiek met betrekking tot woningonttrekking in het kader van short stay worden enkele aanvullende criteria gesteld.

Het uitgangspunt is dat short stay overal is toegestaan. Wanneer uit de belangenafweging echter blijkt dat behoud en samenstelling van de woonruimtevoorraad van groter belang is dan het belang van de aanvrager, kan een maximaal aantal te verstrekken vergunningen of zelfs een algeheel verbod op short stay worden ingesteld.

Short stay is niet toegestaan indien:
1. De woning behoort tot de vergunningplichtige voorraad (€ 664,66 tot 1 januari 2013 ofwel minimaal 142 woningwaarderingspunten).
2. In een buurtcombinatie sprake is van een grootschalige en gecombineerde aanpak van de gemeente en stadsdeel (en mogelijk andere partijen) in het kader van openbare orde, criminaliteit of bestrijding van overige maatschappelijk ongewenste activiteiten.

Postcodegebied 1012 is het enige gebied waar short stay wordt uitgesloten op grond van het tweede criterium. Wanneer de bovenstaande criteria niet van toepassing zijn kan bekeken worden in hoeverre het waarborgen van een goede leefbaarheid in bepaalde buurtcombinaties een quotum noodzakelijk maakt.

De nieuwe quota worden ingesteld op het niveau van de buurtcombinatie. Amsterdam kent 97 buurtcombinaties. Minimaal 10% van de geliberaliseerde huurvoorraad dient voor short stay beschikbaar te blijven. Een stadsdeel kan alleen overgaan tot het stellen van een quotum in twee gevallen. Ten eerste wanneer het aandeel van de functie wonen minder is dan 80% van het totaal. Ten tweede wanneer in een buurtcombinatie het cijfer voor ‘prettig samenleven' uit het onderzoek Wonen in Amsterdam 2011 lager is dan een 6,5. Er is reeds een aantal quota per buurtcombinatie vastgesteld. Op de vanaf 1 november 2012 geldende quota moeten de reeds op grond van het oude beleid verleende vergunningen in mindering worden gebracht.

Om het short stay beleid te handhaven wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van woningen met én zonder tijdelijke onttrekkingsvergunning. Indien een vergunning voor short stay is verleend wordt periodiek onderzoek gedaan, als de vergunninghouder niet of onvoldoende meewerkt kan een last onder dwangsom opgelegd worden. De vergunning kan worden ingetrokken wanneer geconstateerd wordt dat in strijd met de vergunning wordt gehandeld. Bij de derde terechte klacht met betrekking tot overlast kan het stadsdeel de short stay vergunning intrekken.

In gevallen waarin geen short stay vergunning is verleend wordt aan de hand van allerlei bronnen, zoals klachten, internet, kranten en gegevens van de Gemeentelijke basis administratie onderzoek gedaan. Wanneer er een vermoeden is dat de woning aan de voorraad wordt onttrokken, zonder vergunning in gebruik wordt gegeven of dit onduidelijk is, wordt onderzoek ter plaatse ingesteld. Aan de bewoner moet expliciet toestemming worden gevraagd om binnen te mogen treden. Indien blijkt dat de woning zonder vergunning aan de voorraad is onttrokken of zonder vergunning in gebruik is gegeven, kan een last onder dwangsom worden opgelegd of een bestuurlijke boete opgelegd worden. Bestuursdwang kan enkel worden toegepast ter voorkoming of bestrijding van ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen of goederen.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Uitvoeringsnotitie Shortstay vastgesteld

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief