icon

Bezwaarschrift per e-mail (2)

In eerdere bijdragen (9 februari 2005 en 30 januari 2009) schreven wij over elektronisch verkeer met een bestuursorgaan. Aanleiding was de inwerkingtreding van Afdeling 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht waarin het verkeer langs elektronische weg tussen burgers en bestuursorganen is geregeld. De conclusie bleef dat een verzoek op grond van de Wob of een bezwaarschrift per fax of post diende te geschieden om het risico dat het buiten behandeling wordt gelaten of niet ontvankelijk wordt verklaard te ontlopen. Dit kan gebeuren indien het bestuursorgaan niet kenbaar heeft gemaakt dat de elektronische weg is opengesteld. Niet altijd is ondubbelzinnig vast te stellen of dit het geval is.

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft op 29 augustus 2012 een belangrijke uitspraak gedaan voor bezwaarschriften die per e-mail zijn ingediend in gevallen dat het bestuursorgaan deze weg niet heeft opengesteld. Volgens de Afdeling dient het bestuursorgaan op de voet van artikel 6:6, aanhef en onder b, van de Awb een herstelmogelijkheid aan de indiener te bieden. Hoewel genoemde bepaling voor een andere situatie is geschreven, valt toe te juichen dat de Afdeling met een ruimhartige interpretatie rekening houdt met de voortgaande digitalisering van de communicatie met de overheid.

De herstelmogelijkheid houdt in dat het bestuurorgaan de indiener de gelegenheid geeft binnen een te stellen termijn het bezwaar in schriftelijke vorm in te dienen. Dit kan plaats vinden buiten de wettelijke termijn van zes weken, waarbinnen een bezwaarschrift dient te zijn verzonden. De datum van de e-mail is dus bepalend voor de vraag of het bezwaar tijdig is ingediend.

Niet ieder per e-mail ingediend bezwaarschrift kan rekenen op deze behandeling. Voorwaarde is dat uit het e-mailbericht valt af te leiden dat daarmee wordt beoogd bezwaar te maken. Het moet worden verzonden naar het officiële e-mailadres van het desbetreffende overheidslichaam of van de ambtelijke dienst die het aangaat. Volgens de Afdeling kan toezending ook plaatsvinden aan het zakelijke e-mailadres van een ambtenaar, met wie de indiener zodanig contact over de zaak heeft gehad, dat hij ervan mocht uitgaan dat het e-mailbericht met het bezwaar ook naar die ambtenaar mocht worden gestuurd.

Het door ons eerder gesignaleerde risico is hiermee aanzienlijk beperkt. Volgens de Afdeling moet een herkansing worden geboden. Desondanks blijft ons advies om daar waar fatale termijnen in het spel zijn te kiezen voor de papieren vorm en een zodanige wijze van verzending dat daarvan achteraf bewijs kan worden geleverd.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bezwaarschrift per e-mail (2)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief