icon

Advisering in het bestuursrecht: de vergewisplicht

Talloze besluiten van bestuursorganen zijn gebaseerd op adviezen van personen, commissies of instanties die beschikken over een bijzondere deskundigheid op een bepaald terrein, die het bestuursorgaan ontbeert. Deze adviezen spelen in het bestuursrecht een grote rol. Indien een bestuursorgaan een zodanig advies overneemt, behoeft dat volgens vaste rechtspraak in de regel geen nadere toelichting, tenzij een tegenadvies wordt overgelegd van een andere deskundige of het uitgebrachte advies naar inhoud of wijze van totstandkoming zodanige gebreken vertoont dat het bestuursorgaan dat niet – of niet zonder meer – aan het besluit ten grondslag kan leggen. Het bestuursorgaan dient zelf na te gaan of er sprake is van dergelijke gebreken. In artikel 3:9 Algemene wet bestuursrecht is de verplichting van het bestuursorgaan opgenomen zich ervan te vergewissen dat het onderzoek van een adviseur op zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden.

De rechtbank Arnhem heeft onlangs (uitspraak 23 maart 2010) een checklist opgesteld voor bestuursorganen, aan de hand waarvan kan worden nagegaan of een adviseur zorgvuldig heeft opgetreden. Volgens de rechtbank dient het advies zowel qua wijze van totstandkoming als qua inhoud te voldoen aan dezelfde eisen van zorgvuldigheid die gelden bij de voorbereiding van het besluit zelf. Daarnaast dient het advies inzichtelijk en logisch te zijn. Daarmee wordt bedoeld dat duidelijk moet zijn of de bevindingen van de adviseur op eigen onderzoek zijn gebaseerd en dat moet worden vermeld of andere deskundigen zijn ingeschakeld en zo ja, welke invloed hun standpunten op het advies hebben gehad. Voorts zullen, om recht te doen aan de eis van inzichtelijkheid van het advies, de onderliggende stukken moeten worden bijgevoegd. In het algemeen geldt nog dat het advies aan strengere eisen moet voldoen naarmate de invloed van het advies op het nemen besluit groter is.

De praktijk van het recht overziend stel ik vast dat lang niet altijd aan deze vergewisplicht wordt voldaan, althans dat dit niet zichtbaar wordt gemaakt in de besluiten.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Advisering in het bestuursrecht:  de vergewisplicht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief