icon

Procedureregels Crisis- en herstelwet

In vier eerdere weblog-berichten (7 juli 2009, 30 november 2009, 12 januari 2010 en 1 april 2010) berichtten we al over de Crisis- en herstelwet en de daarin opgenomen maatregelen. In deze bijdrage aandacht voor de afwijkende procesregels die gelden in de beroepsprocedure.

Het beroep tegen een op grond deze wet genomen besluit wordt ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dat in enige en laatste instantie hierover oordeelt. Een beroep schort de werking van het besluit op. De beroepstermijn bedraagt 6 weken. Binnen deze termijn dienen alle beroepsgronden bekend te zijn. Het is niet toegestaan buiten de termijn nog (aanvullende) beroepsgronden aan te voeren. Het indienen van een pro forma beroepschrift leidt dus tot niet-ontvankelijk verklaring. Een summier gemotiveerd beroepschrift beperkt de omvang van het geschil tot de gronden die daarin zijn opgenomen.

De Afdeling is verplicht de zaak versneld te behandelen en binnen 6 maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak doen. De totale procedure na bekendmaking van het besluit bedraagt dus 7,5 maand. Hierop is een uitzondering mogelijk indien de bestuurlijke lus van artikel 8:51a Awb wordt toegepast. In dat geval dient de tussenuitspraak binnen 6 maanden te zijn gedaan en de einduitspraak binnen zes maanden na verzending van de tussenuitspraak. De totale procedure bedraagt in dat geval maximaal 13,5 maand. Indien de Afdeling niet tijdig uitspraak doet staat geen rechtsmiddel open.

In de procedure gelden kortere termijnen dan gebruikelijk. De indiener van het beroepschrift krijgt drie weken om verzuimen bij het indienen van het beroepschrift te herstellen en om griffierecht te betalen. Het bestuursorgaan krijgt één week om de stukken toe te zenden die op de zaak betrekking hebben en twee weken om een verweerschrift in te dienen. Indien de indiener van het beroepschrift een gestelde termijn niet in acht neemt, volgt in beginsel een niet-ontvankelijk verklaring, waartegen verzet open staat. Waar het bestuursorgaan een termijn overschrijdt zal de Afdeling daaruit de gevolgtrekkingen maken die haar geraden voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat te laat ingediende stukken buiten beschouwing worden gelaten.

In de beroepsfase wordt wel enige tijdswinst geboekt. Dat een en ander ten koste kan gaan van de mogelijkheid van een goede inhoudelijke beoordeling ligt voor de hand.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Procedureregels Crisis- en herstelwet

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief