icon

Bouwverordening gedeeltelijk buiten toepassing

In artikel 8 van de Woningwet is bepaald dat de gemeenteraad een bouwverordening vaststelt die uitsluitend de voorschriften bedoeld in het tweede tot en met tot en met het achtste lid bevat. In het tweede lid, sub a, is beschreven dat de bouwverordening voorschriften bevat omtrent het gebruik van woningen en andere bouwwerken met betrekking tot de beschikbaarheid van drinkwater van energie, de reinheid, bestrijden van schadelijk of hinderlijk gedierte, de brandveiligheid en het aantal personen dat er mag wonen. In de model-bouwverordening, die in de meeste gemeenten van toepassing is, is in artikel 4:14 bepaald dat het verboden is na de bouw van een bouwwerk, waarvoor vergunning is verleend, dit bouwwerk in gebruik te geven of te nemen indien er niet is gebouwd overeenkomstig de bouwvergunning. Dit is dus een voorschrift aangaande het gebruik, dat is gebaseerd op het hiervoor beschreven artikel 8, tweede lid, onder a. Het bereik van dit voorschrift is beperkt tot het veilig en verantwoord gebruik van bouwwerken. De bepaling strekt ertoe dat in de bouwverordening voorschriften kunnen worden gegeven om te voorkomen dat onveilige situaties ontstaan als gevolg van het in gebruik nemen van onverantwoorde bouwwerken of bouwwerken, waarin niet alle noodzakelijke bouwtechnische voorzieningen zijn aangebracht.

In de casus, waarover de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State van 23 december 2009 handelde, ging het om de verbouwing van een woning in afwijking van een bouwvergunning, welke afwijking er onder meer uit bestond dat de woning groter was uitgevoerd dan vergund. Om te voorkomen dat deze woning in gebruik werd genomen is een last onder dwangsom op grond van artikel 4:14 van de bouwverordening opgelegd. Er was echter niet gebleken dat de woning niet aan de daaraan gestelde technische eisen voldeed. Het ging dus alleen om een afwijking in de maatvoering van de bouwvergunning en daarmee om gebruik in planologische zin. Zo ver strekt echter het bereik van artikel 4:14 van de bouwverordening niet. Dit is immers beperkt tot het veilig en verantwoord gebruik van bouwwerken. De Afdeling laat daarom dit artikel buiten toepassing voor zover betrekking hebben op ander gebruik, zoals gebruik in planologische zin.

Het komt de rechtszekerheid ten goede indien alle gemeenten die een vergelijkbaar artikel in de bouwverordening hebben, dit aanpassen. Dan weet een ieder bij voorbaat waar hij aan toe is.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bouwverordening gedeeltelijk buiten toepassing

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief