icon

Bezwaar mogelijk tegen een visie van een bestuurorgaan?

De Centrale Raad van Beroep heeft in twee recente uitspraken nader ingevuld onder welke omstandigheden een re-integratievisie als een besluit in de zin van artikel 1:3, eerst lid, Awb moet worden aangemerkt en op zelfstandig rechtsgevolg is gericht, zodat daartegen bezwaar en beroep open staat. Volgens de Raad is daarvan sprake als uit de wet voorvloeiende rechten en verplichtingen in de re-integratievisie zodanig worden uitgewerkt dat kan worden gesteld dat daarmee is beoogd een zelfstandig rechtsgevolg te doen ontstaan.

In de eerstgenoemde zaak was dat het geval omdat in de visie de verplichting was opgenomen om minimaal eenmaal per week te solliciteren, hetgeen een concretisering van de in artikel 30, aanhef en onder b, Wet WIA neergelegde verplichting werd aangemerkt. In de tweede zaak is medegedeeld dat geen re-integratieactiviteiten worden gestart, hetgeen door de Raad wordt aangemerkt als de mededeling dat de in artikel 30, eerste lid, onder b van de Wet Suwi toebedeelde taken niet worden uitgevoerd.

In de normale bestuurspraktijk behelst een visie een voornemen op de wijze waarop bevoegdheden zullen worden toegepast. Een visie valt daarmee onder de begripsbepaling van “beleidsregel”, zoals die is opgenomen in artikel 1:3, vierde lid, Awb. Volgens die definitie is een beleidsregel een algemene regel omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan. Waarom is dit van belang? Tegen een beleidsregel staat normaalgesproken geen bezwaar en beroep open. De Centrale Raad van Beroep lijkt de bestuursrechteenheid geen dienst te bewijzen door deze visie wel op rechtsgevolg gericht (en dus vatbaar voor bezwaar en beroep) te achten. Per slot van rekening was dit ook uit een oogpunt van rechtsbescherming niet nodig. In beide gevallen zouden nadere besluiten (eventueel op een daartoe strekkend verzoek) moeten worden genomen, waartegen zonder twijfel (alsnog) bezwaar en beroep openstonden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bezwaar mogelijk tegen een visie van een bestuurorgaan?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief