icon

Gebruiksbesluit: wat is de status van eerder verleende gebruiksvergunningen?

Op 1 november 2008 is het Gebruiksbesluit in werking getreden. Het Gebruiksbesluit, voluit het “Besluit brandveilig gebruik bouwwerken”, vervangt de bepalingen over gebruiksvergunningen en brandveiligheid zoals die tot 1 november 2008 krachtens gemeentelijke bouwverordeningen golden.

De meest in het oog springende wijziging ten opzichte van de oude regelgeving is dat nu voor veel gebouwen geen gebruiksvergunning meer nodig is. Voor veel gebouwen kan nu worden volstaan met een melding van het gebruik aan het bevoegd gezag (Burgemeester en Wethouders). Naar aanleiding van een melding kunnen B&W nadere voorwaarden opleggen als die noodzakelijk zijn voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand(-gevaar).

De vraag is natuurlijk wat de status is van onder het oude recht verleende gebruiksvergunningen, want ook daarin staan immers voorwaarden ter voorkoming van brandgevaar. Blijven die voorwaarden geldig en/of kunnen ook nieuwe voorwaarden worden opgelegd?

Het antwoord op deze vraag is te vinden in artikel 3 van het Gebruiksbesluit. Daarin staat dat eerder verleende gebruiksvergunningen komen te vervallen als die onder het Gebruiksbesluit niet meer vereist zijn. De eerder verleende gebruiksvergunning wordt daarbij aangemerkt als een melding van het gebruik.

Op grond van de tekst van het overgangsrecht zou dus worden geconcludeerd dat B&W bevoegd zijn om aanvullende of andere “nadere eisen” te stellen dan de eventuele nadere eisen die waren opgenomen in de gebruiksvergunning. Dit schept niet alleen rechtsonzekerheid, maar kan ook tot onaangename verassingen zorgen: als een gebouw net geheel “brandveilig” is gemaakt conform de verleende (maar inmiddels vervallen) gebruiksvergunning, kan die investering nutteloos zijn als B&W nieuwe nadere eisen stellen op grond van het Gebruiksbesluit. Hoewel het overgangsrecht hier niets over zegt, blijkt echter wel uit de Nota van Toelichting bij het Gebruiksbesluit dat dit niet de bedoeling is: “De voorwaarden die aan de oorspronkelijke vergunning waren verbonden worden (…) beschouwd als nadere voorwaarde in de zin van artikel 2.12.4 van het Gebruiksbesluit”. B&W kunnen voor gebouwen waarvoor al een gebruiksvergunning is verleend dus niet zomaar nieuwe voorwaarden opleggen.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Gebruiksbesluit: wat is de status van eerder verleende gebruiksvergunningen?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief