icon

Overgangsrecht voor artikel 19 Wro

Door de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) per 1 juli 2008 is de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) komen te vervallen. Het overgangsrecht is geregeld in de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening. De hoofdregel van het overgangsrecht is dat voor besluiten, die zijn aangevraagd vóór 1 juli 2008, de oude WRO blijft gelden. Deze besluiten worden dus afgehandeld volgens de oude procedure. Een andere hoofdregel is dat besluiten die zijn genomen onder de oude WRO, worden gelijkgesteld met hun equivalent uit de nieuwe Wro. Voor besluiten op grond van artikel 19, lid 1 en 2 van de oude WRO is echter afgeweken van deze tweede hoofdregel. Deze besluiten zijn niet gelijkgesteld met een equivalent uit de nieuwe Wro.

De vraag is nu of dit betekent dat vrijstellingsbesluiten die vóór 1 juli 2008 zijn verleend, maar waarvoor nog geen bouwvergunning is verleend, niet meer rechtsgeldig zijn als toetsingskader voor bouwvergunningen. Deze vraag moet naar mijn mening ontkennend beantwoord.

Ten eerste volgt uit de Invoeringswet dat het oude recht van toepassing blijft op vrijstellingen die zijn aangevraagd vóór 1 juli 2008. Eerder verleende vrijstellingsbesluiten voldoen aan dat criterium aangezien deze uiteraard eerder dan 1 juli 2008 zijn aangevraagd. Het oude recht blijft dus van toepassing en onder het oude recht kon een bouwvergunning worden getoetst aan een (eerder) verleende vrijstelling ex artikel 19 WRO.

Ten tweede is het niet zo gek dat een besluit ex artikel 19 WRO niet is gelijkgesteld met een equivalent uit de nieuwe Wro omdat die er simpelweg niet is. Het enigszins vergelijkbare nieuwe projectbesluit (art. 3.10 Wro) heeft enkele fundamenteel andere kenmerken dan het oude vrijstellingsbesluit ex artikel 19 WRO. Zo is een projectbesluit strikt genomen geen vrijstelling van een bestemmingsplan maar een besluit dat het bestemmingsplan buiten toepassing verklaart. Bovendien moet binnen een jaar na het nemen van een projectbesluit een nieuw bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Voor een besluit ex artikel 19 van de oude WRO geldt deze verplichting niet.

Vrijstellingsbesluiten ex artikel 19 (lid 1 en 2) WRO blijven mijns inziens dus een rechtsgeldig toetsingskader voor bouwvergunningen.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Overgangsrecht voor artikel 19 Wro

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief