icon

Register met Publiekrechtelijke Beperkingen van kracht

De Invoeringswet voor de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) is op dinsdag 27 februari 2007 door de Eerste Kamer aangenomen. Op de website van het ministerie van VROM is op 5 maart 2007 vermeld dat de beoogde datum van inwerkingtreding van deze wet op 1 juli 2007 komt te liggen. Dit bericht geeft aanleiding om kort in te gaan op deze wet en de gevolgen ervan.

De Wkpb is bedoeld om een einde te maken aan onzekerheden die kunnen bestaan over beperkingen die door besluiten van de overheid kunnen liggen op onroerende zaken. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van een bestemmingsplan, een onteigeningsbesluit of een onbewoonbaarverklaring van een woning.

Tot op heden ligt de verantwoordelijkheid van de registratie van dergelijke beperkingen bij het overheidsorgaan dat die beperking oplegt. Dit had als gevolg dat gegevens verspreid zijn onder diverse overheidsorganen of zelfs binnen een overheidsorgaan. Het nagaan of er beperkingen liggen op een specifieke onroerende aaak, is dan een ware zoektocht.

Wanneer de nieuwe Wkpb in werking is getreden moeten alle publiekrechtelijke beperkingen geregistreerd worden. De nieuwe wet gaat uit van registraties op twee bestuurlijke niveaus: bij de gemeente en bij het Kadaster. Door beide registraties met elkaar te verbinden moet zowel bij de gemeente als bij het Kadaster een overzicht van alle beperkingen bestaan.

Gemeenten moeten de publiekrechtelijke beperking binnen vier dagen hebben ingeschreven in het gemeentelijke beperkingenregister. De andere bestuursorganen moeten de beperkingen eveneens binnen vier dagen aan het Kadaster hebben aangeboden ter inschrijving.

In de Wkpb is verder bepaald dat gemeenten een ieder kosteloos inzage geven in het register. Desgevraagd moeten gemeenten bijvoorbeeld ook een afschrift of uittreksel van de op een bepaalde onroerende zaak rustende publiekrechtelijke beperkingen beschikbaar stellen.

Het spreekt voor zich dat eventuele niet kenbaar gemaakte publiekrechtelijke beperkingen wel rechtsgeldig zijn en blijven. De wetgever acht het daarom van belang dat de raadpleger van de registers beschermd wordt tegen fouten hierin. In de Wkpb is daarom voorzien in een aansprakelijkheidstelling. In de nieuwe wet is bepaald dat gemeenten en andere publiekrechtelijke rechtspersonen onder voorwaarden aansprakelijk zijn voor fouten bij inschrijvingen van publiekrechtelijke beperkingen en voor het nalaten om publiekrechtelijke beperkingen in te schrijven.

Al met al zorgt de nieuwe Wkpb voor veel extra werk voor met name gemeenten, aangezien zij zelf een eigen beperkingenregister moeten opzetten. Het is de vraag of gemeenten de middelen hebben om aan hun verplichtingen te voldoen. In de invoeringswet is echter voorzien in een overgangsregeling die inhoudt dat bestuursorganen gedurende twee jaren na het tijdstip van inwerkingtreding van de wet de tijd hebben om de op dat tijdstip bestaande beperkingen in te schrijven in het register. De tijd zal leren of de nieuwe wet inderdaad voorziet in meer rechtszekerheid of slechts in veel schadeclaims als gevolg van het niet-naleven ervan.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Register met Publiekrechtelijke Beperkingen van kracht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief