icon

Geluidhinder: aankoop van woning en inschrijving in kadaster

Op het gebied van geluidhinder is verkeerslawaai één van de belangrijkste ergernissen van veel mensen. De ligging van een woning nabij een drukke weg kan dan ook een goede reden zijn om niet over te gaan tot aankoop ervan. Het is echter, zeker bij de aankoop van een woning in een nog te realiseren wijk, niet altijd eenvoudig om vooraf in te schatten of de geluidsbelasting acceptabel zal zijn. Op 1 januari 2007 is echter een wijziging van de Wet geluidhinder in werking getreden die huizenkopers in dit kader ondersteuning kan bieden.

In de Wet geluidhinder zijn normen opgenomen voor het maximum geluidsniveau vanwege onder meer wegverkeer. Wanneer woningen of andere “geluidsgevoelige functies” (dit zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen of scholen) nabij een drukke weg worden gebouwd is het op grond van deze wet verplicht om akoestisch onderzoek uit te voeren om te bezien of aan deze normen kan worden voldaan.

In beginsel moet altijd worden voldaan aan de in de Wet geluidhinder opgenomen “voorkeursgrenswaarde”. In de praktijk kan echter, met name als gevolg van het bouwen in hoge dichtheden in steden, lang niet altijd aan de voorkeursgrenswaarde worden voldaan. Onder bepaalde voorwaarden kan dan “ontheffing” worden verleend van de voorkeursgrenswaarde, mits daarvoor de wettelijk bepaalde procedure wordt gevolgd.

Onder de “oude” Wet geluidhinder was het moeilijk te achterhalen voor welke gebieden en voor welke geluidswaarde ontheffing is verleend. In de gewijzigde wet is een bepaling opgenomen die daarin verandering moet brengen. Daarin is bepaald dat het bevoegde bestuursorgaan (vaak is dat het college van Burgemeester & Wethouders) het door hem genomen besluit tot het vaststellen van een hogere geluidswaarde zo spoedig mogelijk moet inschrijven in de openbare registers (het kadaster). Dit kan huizenkopers vooraf inzicht geven de geluidsbelasting van de te kopen woning. Daarbij moet wel worden bedacht dat er in het geval van nieuwbouwprojecten niet direct straatnamen en huisnummers bekend zullen zijn, zodat de inschrijving moeilijk zal zijn te traceren.

In de gewijzigde wet zijn overigens geen directe consequenties verbonden aan een niet tijdige of onjuiste inschrijving in het kadaster. Eventuele fouten van de gemeente in de registratieplicht kunnen mijns inziens in bepaalde gevallen wel leiden tot het civielrechtelijk aansprakelijk stellen van gemeenten. De koper van een huis kan bijvoorbeeld nadeel ondervinden wanneer na de koop blijkt dat voor een woning een (veel) hogere grenswaarde geldt terwijl hierover ten onrechte niets is vermeld in het kadaster.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Geluidhinder: aankoop van woning en inschrijving in kadaster

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief