icon

Beschermt de nieuwe Monumentenverordening van het stadsdeel Amsterdam-Centrum de monumenten wel?

Het ziet ernaar uit dat de Raad van het stadsdeel Amsterdam-Centrum binnenkort een nieuwe Monumentenverordening stadsdeel Amsterdam-Centrum 2005 zal vaststellen. Het doel van deze verordening is om panden die wegens hun schoon-heid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde van algemeen belang zijn te beschermen.

In het ontwerp van deze verordening is dan ook onder meer opgenomen dat het verboden is een gemeentelijk monument te beschadigen of te vernielen. Een derge-lijk verbod is begrijpelijk, het met opzet aantasten van een gemeentelijke monu-ment moet worden voorkomen. Vanuit de doelstelling van de verordening bekeken is het minder begrijpelijk dat niet is geregeld is dat een monument in een goede staat van onderhoud dient te worden gehouden of het verboden is een monument in een zodanige staat van onderhoud te hebben dat dit strijdig is met het Bouwbesluit. Door het ontbreken van een dergelijke bepaling, heeft het bevoegd gezag niet zon-der meer de mogelijkheid een eigenaar te dwingen voorzieningen te treffen om achterstallig onderhoud aan te pakken en het monument in overeenstemming te brengen met het Bouwbesluit.

Het stadsdeel meent dat een dergelijke bepaling niet nodig is daar het op grond van de Woningwet al over de bevoegdheid beschikt een aanschrijving te doen uitgaan voor het treffen van voorzieningen. Dat is maar gedeeltelijk waar. Een dergelijke aanschrijving is uitsluitend mogelijk indien een gebouw noodzakelijk voorzienin-gen behoeft. Over de vraag in welke gevallen voorzieningen noodzakelijk zijn, kan worden gediscussieerd/geprocedeerd. Het is in ieder geval zeker niet zo dat alle situaties waarin sprake is van achterstallig onderhoud zonder meer (kunnen) wor-den aangeschreven.

Gezien de doelstelling van bescherming van monumenten is het opmerkelijk dat het stadsdeel in de daarvoor opgestelde verordening geen boter bij de vis doet en verzekert dat het altijd kan optreden ingeval van achterstallig onderhoud van een gemeentelijk monument.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Beschermt de nieuwe Monumentenverordening van het stadsdeel Amsterdam-Centrum de monumenten wel?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief