icon

Hoger beroep op een voorlopige voorziening

De Algemene wet bestuursrecht voorziet niet in de mogelijkheid van hoger beroep tegen een in voorlopige voorziening gedane uitspraak. Onlangs heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak desondanks hoger beroep tegen een dergelijke uitspraak in voorlopige voorziening aanvaard (11 februari 2005, nr. 200409153/1, zie op www.raadvanstate.nl). Aangezien er volgens de Afdeling sprake was van schending van eisen van goede procesorde en fundamentele rechtsbeginselen, met name van dat van hoor en wederhoor, zodanig dat van een eerlijk proces geen sprake is geweest, achtte de Afdeling een uitzondering op het verbod van hoger beroep op zijn plaats. De Afdeling verklaart het hoger beroep gegrond en vernietigt de voorlopige voorziening.

Dat de Afdeling tot een dergelijke conclusie komt is niet geheel nieuw. Al in een eerdere uitspraak van 17 april 2002 (nr. 200201622/1), waarnaar de Afdeling in haar uitspraak verwijst, heeft de Afdeling reeds overwogen dat een uitzondering op het appèlverbod zou kunnen worden aanvaard. Zij achtte het in die uitspraak behandelde geval echter niet zodanig dat een uitzondering aan de orde was. In deze uitspraak concludeert de Afdeling derhalve voor het eerst daadwerkelijk tot een doorbreking van het appèlverbod.

Men dient geen hoge verwachtingen te hebben van de gevolgen van deze uitspraak. Het kan er wellicht toe leiden dat vaker zal worden getracht een gegeven voorlopige voorziening door de Afdeling te laten vernietigen. Ik verwacht echter niet dat dit tot het gewenste effect zal leiden. Een schending van fundamentele rechtsbeginselen wordt niet licht aangenomen. Er bestaat evenmin communis opinio over wat onder een goede procesorde dient te worden verstaan, zodat ook niet goed voorspelbaar is wanneer de Afdeling zal aannemen dat deze zodanig is geschonden dat het appèl toelaatbaar wordt geacht.

In deze uitspraak was het de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie die door de Afdeling in hoger beroep werd ontvangen. We zien uit naar de eerste uitspraak van de Afdeling waarin ten voordele van een niet bestuursorgaan het appèlverbod wordt doorbroken.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hoger beroep op een voorlopige voorziening

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief