icon

Boete in de horeca

Sedert 1 december 2004 beschikt de overheid over de bevoegdheid een boete op te leggen tot een bedrag van EUR 100.000,= voor overtredingen van de Drank- en Horecawet. Deze boete kan worden opgelegd aan de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de overtreding kan worden toegerekend. Dit is dus niet alleen de entiteit voor wiens rekening en risico een horeca-onderneming wordt gevoerd, maar ook de feitelijk leidinggevende personen binnen het horeca-etablissement. Daarbij doet het in beginsel niet terzake of die feitelijk leidinggevende een werknemer is.

Of de Drank- en Horecawet wordt nageleefd, wordt gecontroleerd door zogenoemde toezichthouders. Een ieder is verplicht aan een dergelijke toezichthouder alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. Indien toezicht echter plaatsvindt met het oog op het opleggen van een boete, dient de toezichthouder betrokkenen te wijzen op hun zwijgrecht. Het zwijgrecht houdt in dat geen antwoord behoeft te worden gegeven op gestelde vragen. Indien echter wordt verzocht om inzage in documenten of om toegang tot ruimtes biedt een beroep op het zwijgrecht geen soelaas.

Het doel van toezicht is tevoren niet altijd duidelijk: gaat het om een reguliere controle op de naleving van voorschriften of strekt het toezicht ertoe een boete op te leggen? En waar gaat het een over in het ander? De beantwoording van deze vragen is bepalend voor de vaststelling of er een zwijgrecht is. Indien de toezichthouder niet tijdig wijst op het bestaan van het zwijgrecht, zullen alle gegevens die tengevolge daarvan ter kennis van de toezichthouder zijn gekomen, buiten beschouwing moeten worden gelaten in het kader van een boete-oplegging.

De verwachtingen rond het boete-instrument zijn hooggespannen bij de autoriteiten die met de handhaving van de Drank- en Horecawet zijn belast. Of in de praktijk deze verwachtingen niet zullen worden teleurgesteld, zal in hoge mate afhangen van de wijze waarop met het zwijgrecht wordt omgegaan en de toetsing daarvan door de rechter.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Boete in de horeca

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief