Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Contracts

Dwangakkoord met één schuldeiser mogelijk?

Artikel 287a van de Faillissementswet maakt het mogelijk dat de rechter, op verzoek van een schuldenaar met betalingsproblemen, een onderhands akkoord aan diens schuldeisers oplegt als die weigeren om met dat akkoord in te stemmen. Zo'n akkoord is een schuldregeling die inhoudt dat de schuldeisers afstand doen van hun vordering op de schuldenaar in ruil voor directe betaling van een deel daarvan. Die betaling wordt meestal gefinancierd door een derde partij. Met een akkoord wordt voorkomen dat de schuldenaar failliet gaat of een aanvraag moet doen voor de wettelijke schuldsaneringsregeling.

Toevallig lag recentelijk bij twee verschillende rechtbanken de vraag voor of een schuldenaar de rechter ook kan verzoeken om een dwangakkoord op te leggen dat zich richt op slechts één schuldeiser.

De Rechtbank Den Haag moest oordelen over het verzoek van een schuldenaar om haar ene schuldeiser, de Belastingdienst, te bevelen genoegen te nemen met betaling van 7,88% op diens vordering van € 53.325,00. De rechtbank kwam niet aan een inhoudelijke beoordeling van het verzoek toe omdat volgens haar 'essentieel voor het karakter van een akkoord is dat er (...) meer dan één schuldeiser bij betrokken is'.

De Rechtbank Rotterdam moest oordelen over het verzoek van een schuldenaar om zijn ene schuldeiser, de Rabobank, te bevelen genoegen te nemen met betaling van 25,58% op dier vordering van € 312.668,19. De rechtbank wees dat verzoek toe en overwoog dat 'uit de tekst van de wet (...) niet onomstotelijk [volgt] dat een dwangakkoord (...) alleen kan worden toegewezen in een situatie waarin sprake is van meer schuldeisers waarvan er één of meer niet instemmen met het aangeboden akkoord'.

Kortom: beide rechtbanken beantwoordden de voorliggende vraag precies tegengesteld. Hoewel het in beide gevallen ging om een dwangakkoord in de zin van artikel 287a Faillissementswet, heeft de kwestie een bredere strekking. De vraag of een akkoord met één schuldeiser mogelijk is, kan zich ook voordoen bij andere, buitenwettelijke dwangakkoorden. Het wachten is nu op een hogere instantie, mogelijk de Hoge Raad, die de knoop doorhakt.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Peters recent blogs

 

what are you looking for?

pages with at least one of the search terms
pages with all search terms
pages with the exact text

in the entire website
only in the blog
in the website except the blog

Wieringa Advocaten