icon

Weigering omgevingsvergunning op grond van parkeerbeleid onevenredig

In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) van 20 juli 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:2063) is geoordeeld dat het college onvoldoende had gemotiveerd dat er geen bijzondere omstandigheden waren die ertoe hebben geleid dat het handelen overeenkomstig de beleidsregels uit het ontwikkelingskader onevenredig was in verhouding tot de met die beleidsregels te dienen doelen.

Niet voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht had een omgevingsvergunning voor het vergroten van een bedrijfsruimte en het vestigen van een zalencentrum geweigerd. Het plan was in strijd met het bestemmingsplan en het college wilde geen gebruik maken van de bevoegdheid om van het bestemmingsplan af te wijken, omdat niet werd voldaan aan de beleidsregels voor het parkeren. Er werd namelijk niet voldaan aan de eis van voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.


De aanvrager van de omgevingsvergunning was het hier niet mee eens en heeft nadat het bezwaarschrift ongegrond was verklaard beroep ingesteld. De rechtbank oordeelde dat het bestreden besluit gebrekkig was omdat het college volgens de rechtbank had nagelaten een gedegen belangenafweging te maken. De rechtbank had het college de mogelijkheid gegeven dit gebrek te herstellen waarna het college een aanvullende motivering heeft gegeven.

College: nadelige effecten op de leefbaarheid

Deze motivering luidde dat vergunningverlening in de eerste plaats zou leiden tot nadelige effecten op de leefbaarheid in de omgeving. Daarnaast zijn de gevolgen van geluidsoverlast voor andere gebruikers van het bedrijventerrein groter als niet op eigen terrein wordt geparkeerd. Verder is volgens het college verspreid parkeren over het gehele bedrijventerrein onwenselijk, omdat dat de nadelige effecten op de leefbaarheid en de gevolgen van geluidsoverlast nog verder vergroot. Daarbij heeft het college aangegeven dat op het bedrijventerrein verschillende bedrijven zijn gevestigd die open zijn in het weekend en dat het college wil voorkomen dat dan hinder wordt ondervonden. De door aanvrager overgelegde parkeerbalans zou te weinig garantie bieden dat die hinder wordt voorkomen en dat het karakter van het bedrijventerrein behouden blijft, aldus het college.

Raad van State: parkeerbalans en handtekeningenlijst doorslaggevend

Ter zitting heeft het college te kennen gegeven dat nadelige effecten op de leefbaarheid, vanwege de ligging op een bedrijventerrein en het ontbreken van woningen in de omgeving, niet aan de orde zijn en dat de weigering verband houdt met de aspecten parkeren en geluid op het bedrijventerrein. De Afdeling overweegt dat het college onvoldoende heeft gemotiveerd waarom het op grond van die aspecten over parkeren en geluid de omgevingsvergunning heeft geweigerd. Daarvoor is van belang dat de door de aanvrager overgelegde parkeerbalans, waarin staat dat er 119 parkeerplaatsen beschikbaar zijn in de directe buurt, betekent dat niet verspreid over het bedrijventerrein hoeft te worden geparkeerd. Er is dus geen (geluids)overlast voor omliggende bedrijven. Hierbij betrekt de Afdeling ook dat de aanvrager met zijn lijst met handtekeningen aannemelijk heeft gemaakt dat omliggende bedrijven positief tegenover het vestigen van een zalencentrum staan.


Onderbouw aanvraag omgevingsvergunning goed

Het college dient een besluit goed dient te motiveren en komt niet zomaar weg met verwijzing naar beleid. In dit geval heeft het evenredigheidsbeginsel ertoe geleid dat het college volgens de Afdeling wel degelijk diende af te wijken van de beleidsregels voor parkeren. Een door de aanvrager overlegde parkeerbalans en een handtekeningenlijst hebben onder meer tot dat oordeel geleid. Een goed onderbouwde aanvraag kan dus tot positieve resultaten leiden.


Nicky Loekemeijer is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied omgevingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Weigering omgevingsvergunning op grond van parkeerbeleid onevenredig

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief