icon

Voor 1 juli 2020 duidelijkheid over inwerkingtreding Omgevingswet

Op 1 januari 2021 moet de Omgevingswet in werking treden. De Omgevingswet bundelt 26 wetten en honderden andere regelingen voor onder meer ruimtelijke ordening, infrastructuur, milieu en water. Vanuit Wieringa Advocaten zal de komende tijd regelmatig een blog verschijnen over een thema uit de Omgevingswet, om zo goed voorbereid te zijn op deze nieuwe wet. In deze blog zal de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet worden besproken.

Een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is digitalisering. Afdeling 20.5 van de Omgevingswet voorziet daarom in een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De digitalisering omvat in het bijzonder twee aspecten. Ten eerste informatie-uitwisseling tussen burgers, bedrijven en overheden en ten tweede dat met één ‘klik op de kaart’ alle informatie beschikbaar is over de (kwaliteit van de) fysieke leefomgeving en alle regels die op die concrete locatie gelden of ruimtelijk beleid dat in uitvoering is (over het DSO schreven wij dit blog). Met het wetsvoorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet is afdeling 20.5 van de Omgevingswet verder uitgewerkt. Het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer aangenomen en wordt op dit moment behandeld door de Eerste Kamer.

Door de stikstofcrisis heeft een herprioritering van de behandeling van verschillende wetsvoorstellen door de Eerste Kamer plaatsgevonden. De behandeling van de Invoeringswet Omgevingswet is in dat kader uitgesteld. Op korte termijn wordt de planning van de verdere behandeling van de Invoeringswet door de Eerste Kamer bekend. Uit de vragen van de commissie en de beantwoording van de vragen in de nadere memorie van antwoord volgt dat het tijdige gereedkomen en voldoende bruikbaar zijn van het DSO op dit moment de bottleneck voor invoering van de Omgevingswet volgens planning op 1 januari 2021 zou kunnen zijn.

In januari 2020 is gepland dat het basisniveau DSO wordt opgeleverd. Vanaf dat moment kunnen overheden aansluiten op het DSO en daarmee oefenen. Minister Van Veldhoven stuurde op 29 november jl. een voortgangsbrief over de invoering van de Omgevingswet aan de Kamer. Daarin wordt benadrukt dat ondanks zorgvuldige voorbereidingen de echte werking van de DSO zich pas zal tonen na verloop van tijd in het daadwerkelijk gebruik. De Minister roept overheden daarom op het daadwerkelijke gebruik snel te starten. Medio 2020 moet er sprake zijn van een volledig werkende basisversie van het DSO. Het is de bedoeling dat in 2024 alle digitale functies beschikbaar zullen zijn.

Het proces van aansluiten, doorontwikkeling en uitbouw met extra functionaliteit en informatie van het DSO zal in 2020 plaatsvinden. De overheden die aansluiten op het DSO moeten medio 2020 voldoende vordering hebben gemaakt met dat aansluiten, vullen en oefenen. Als medio 2020 wordt geconstateerd dat het merendeel van de bevoegd gezagen niet op het DSO is aangesloten, dan zou het uiteraard weinig realistisch zijn om positief te kunnen beslissen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De beslissing over de inwerkingtreding van het nieuwe stelsel op 1 januari 2021 wordt daarom voor 1 juli 2020 genomen. De regering is positief en verwacht dat er medio 2020 voldoende vorderingen gemaakt zullen zijn en dat het DSO medio 2020 interbestuurlijk geaccepteerd zal zijn. Wij zien een enorm omvangrijk ICT-project dat onder behoorlijke tijdsdruk staat. De komende maanden zal meer duidelijk worden!

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Voor 1 juli 2020 duidelijkheid over inwerkingtreding Omgevingswet

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief