icon

Amsterdam stelt Doelgroepenverordening vast

Gemeenten hebben de mogelijkheid om in bestemmingsplannen te eisen dat een bepaald percentage van categorieën woningen wordt gerealiseerd in nieuwbouwplannen. Dit kan voor de categorieën sociale huur, middeldure huur, sociale koop en particulier opdrachtgeverschap. Voordat gemeenten de in bestemmingsplannen opgenomen eisen ten aanzien van woningbouwcategorieën ten uitvoer kunnen leggen, dienen zij een verordening vast te stellen waarin doelgroepen, instandhoudingstermijn, aanvangshuurprijs en maximale huurprijs per woningbouwcategorie zijn vastgelegd. Vorig jaar schreven wij over het voornemen van gemeente Amsterdam om een dergelijke ‘Doelgroepenverordening’ vast te stellen en inmiddels is de verordening vastgesteld.

Huurprijs

De Doelgroepenverordening heeft alleen betrekking op nieuwbouwwoningen in het sociale- en middeldure huursegment. Voor de maximale aanvangshuurprijs voor een sociale huurwoning is aansluiting gezocht bij de bestaande huurtoeslaggrens van € 720,42 (prijspeil 2019). De bovengrens voor een middeldure huurwoning is bepaald op € 1.000,35 (prijspeil 2019). De grenzen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

De verordening regelt niet de hoogte van de jaarlijkse huurverhoging. Als gevolg van de wettelijk toegestane maximale huurverhoging kan de huur van sociale huurwoningen boven de maximale aanvangshuurprijs uitkomen, maar dient bij een nieuwe verhuring weer binnen de bandbreedte gestart te worden. Van de huurprijs van middeldure huurwoningen is bepaald dat deze bij jaarlijkse verhoging niet buiten de bandbreedte terecht mag komen.

Instandhoudingstermijn

Op grond van de Doelgroepenverordening moet de verhuurder de woning gedurende een minimale instandhoudingstermijn beschikbaar houden voor de doelgroep. De minimale instandhoudingstermijn voor sociale huurwoningen is bepaald op 15 jaar na de eerste ingebruikname en voor middeldure huurwoningen op 25 jaar.

Doelgroepen

De Doelgroepenverordening regelt voor welke doelgroepen de te bouwen sociale en middeldure huurwoningen bedoeld zijn. De doelgroepen worden bepaald aan de hand van inkomensgrenzen. Op basis van de Huisvestingsverordening is de inkomensgrens voor de doelgroep voor sociale huur € 44.360 (prijspeil 2019) en voor middeldure huur € 60.095,30 (prijspeil 2019). Ook dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. De verordening regelt niet de toewijzing van de nieuwbouwwoningen aan individuele huishoudens, dat gebeurt op basis van de Huisvestingsverordening (wij schreven eerder over de concept Huisvestingsverordening 2020, inspraak is nog mogelijk tot en met 13 juli 2019).

Handhaving

De Doelgroepenverordening wordt via een bestemmingsplan voor een bepaald gebied van toepassing verklaard. Alleen dan kan de Doelgroepenverordening worden toegepast en gehandhaafd. Indien woningen binnen de vastgestelde termijn worden onttrokken aan de opgelegde categorie, wordt in strijd gehandeld met de Doelgroepenverordening. Als een woning voor een te hoge huur wordt verhuurd of verkocht aan een eigenaar-bewoner gedurende de instandhoudingsperiode, kan de gemeente handhavend optreden door bijvoorbeeld een last onder dwangsom op te leggen.

Conclusie

Met de Doelgroepenverordening wordt in gemeente Amsterdam een nieuw instrument geïntroduceerd om de woningbouwcategorieën sociale huur en middenhuur te reguleren (naast erfpacht). Om de Doelgroepenverordening toe te passen moet in een bestemmingsplan het vereiste percentage van de betreffende woningbouwcategorie worden opgenomen. De verwachting is dus dat daartoe op korte termijn een of meerdere (paraplu)bestemmingsplannen in procedure zullen worden gebracht. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten!

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Amsterdam stelt Doelgroepenverordening vast

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief