icon

Vergunningplicht Bed & Breakxit?

Op 14 februari 2018 heeft Laurens Ivens in een persbericht aangekondigd dat het college per 1 januari 2019 B&B-verhuur vergunningplichtig wil maken. Uit het persbericht volgt niet op welke wijze deze vergunningplicht zal worden ingevoerd. Voor het invoeren van een vergunningsplicht is in ieder geval vereist dat er een verbod wordt ingevoerd waarmee het onmogelijk wordt om zonder vergunning nachtverblijf in het kader van B&B aan te bieden. Over de wijzen waarop een dergelijk verbod zou kunnen worden ingevoerd, heeft mijn collega Sebastiaan Levelt begin dit jaar geblogd.

Vooralsnog is er nog steeds geen duidelijkheid op welke wijze de vergunningsplicht zal worden ingevoerd. Nu de deadline van 1 januari 2019 nadert dringt de vraag zich op of de invoering van een vergunningplicht überhaupt nog haalbaar is voor het einde van dit jaar.

In het persbericht verwijst Ivens in het kader van de invoering van de vergunningplicht naar een beoogde wijziging van de Huisvestingsverordening. Medio 2018 zou het concept van de gewijzigde Huisvestingsverordening worden vrijgegeven voor inspraak. Het concept is op 23 juli 2018 openbaar gemaakt, maar daarin zijn de voorwaarden voor B&B-verhuur (artikel 3.1.2 lid 6) zo goed als ongewijzigd gebleven. Blijkens het concept zal het verbod op woningonttrekking ook na 1 januari 2019 uitgezonderd blijven voor B&B-verhuur (mits aan de voorwaarden wordt voldaan). Op basis van de Huisvestingswet/Huisvestingsverordening zal derhalve nog niet per 1 januari sprake zijn van een vergunningplicht.

Een andere wijze die mijn collega in bovengenoemde blog heeft behandeld is het planologisch verbieden van B&B’s binnen de woonbestemming. Dit kan voor de gemeente Amsterdam gerealiseerd worden in een paraplubestemmingsplan. Zou de gemeente Amsterdam daarvoor hebben gekozen dan had er gelet op de gewenste ingangsdatum van 1 januari 2019 inmiddels al wel een ontwerpbestemming ter inzage hebben gelegen. Er bestaat echter ook een kans dat de gemeente in de aanloop naar een nieuw bestemmingsplan per 1 januari 2019 een voorbereidingsbesluit zal nemen. Met een dergelijk besluit kan de gemeenteraad de planologische situatie per direct middels een gebruikswijzigingsverbod bevriezen. Vervolgens heeft de gemeente Amsterdam een jaar de tijd om een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Doet zij dat niet dan komt het voorbereidingsbesluit te vervallen. Mogelijk zal de gemeente voor deze route kiezen.

Gelet op het voorgaande is het vooralsnog onduidelijk of de vergunningplicht voor B&B-verhuur per 1 januari 2019 zal worden ingevoerd. Zekerheidshalve adviseren wij u daarom als peildatum 1 januari 2019 aan te houden. Concreet betekent dit voor u het volgende. Als u voornemens bent in een gedeelte van uw woning een B&B te exploiteren of als u al een B&B exploiteert, maar deze nog niet hebt aangemeld bij de gemeente, meld de B&B dan nog vóór 1 januari 2019 aan. Mocht de B&B nog niet in gebruik zijn genomen, dan adviseren wij u ook het gebruik van de B&B nog vóór 1 januari 2019 te starten. Naast de melding dient u uiteraard ook aan de andere voorwaarden voor B&B te voldoen. Voor de voorwaarden verwijs ik u naar deze informatiepagina van de gemeente Amsterdam.


Anna Zijlstra is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vergunningplicht Bed & Breakxit?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief