icon

Schorsing bestemmingsplan wegens strijd met rijksinpassingsplan

In het kader van ‘wind raakt nooit op en windenergie is schoon’ moet in 2020 voor 6.000 MW vermogen aan windmolens op land zijn gerealiseerd (zie Energieakkoord voor duurzame groei). Geen uitputting van fossiele brandstoffen, maar duurzaamheid voorop. Deze opgave van ‘wind op land’ brengt echter een keerzijde mee: grootschalige windparken hebben een enorme impact op de omgeving en leiden regelmatig tot maatschappelijk ophef. De relatie tussen burgers en overheid komt onder druk te staan en in enkele gevallen zelfs de relatie tussen overheden onderling.

Eén van de gevallen waarin de relatie tussen overheden onderling onder druk staat, is de realisatie van het windpark Drentse Monden en Oostermoer tussen de provinciegrens Drenthe-Groningen en de Hondsrug. Dit bleek al eerder uit het arrest van het Gerechtshof Den Haag (10 mei 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1229 (M en R 2016/102, m.nt. K.J. de Graaf en D.C.E. de Haas) waarin de gemeente Aa en Hunze en de gemeente Borger-Odoorn zich hebben verzet tegen de toepassing van de in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) opgenomen rijkscoördinatieregeling ten behoeve van de realisatie van het windpark. Het Hof oordeelde in haar arrest dat de rijkscoördinatieregeling waarin de verschillende besluiten (rijksinpassingsplan, vergunningen en ontheffingen) die voor het windpark nodig zijn tegelijkertijd en in onderling overleg genomen, van toepassing is op het windpark. Dit heeft tot gevolg dat de minister van Economische Zaken het project coördineert en de gemeente Aa en Hunze slechts medewerking aan het windpark kan verlenen.

Om het windpark Drentse Monden en Oostermoer mogelijk te maken heeft de minister van Economische Zaken samen met de minister van Infrastructuur en Milieu op 22 september 2016 het rijksinpassingsplan "Windpark De Drentse Monden en Oostermoer" vastgesteld. De gemeente Aa en Hunze heeft echter op 29 september 2016 het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ vastgesteld, waarin niet is voorzien in de realisatie van windturbines en bijbehorende voorzieningen, waardoor de benodigde vergunningen niet kunnen worden verleend. Aan de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie vz. ABRvS 15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:717) wordt de vraag voorgelegd of de vaststelling van het bestemmingsplan in de weg staat aan de realisering van het windpark en om die reden in zoverre zou moeten worden geschorst.

De voorzieningenrechter overweegt dat het bestemmingsplan de realisering van 16 windturbines met bijbehorende voorzieningen, zoals voorzien in het rijksinpassingsplan, niet mogelijk maakt. Dit heeft logischerwijs tot gevolg dat het bestemmingsplan afbreuk doet aan de uitvoerbaarheid van het rijksinpassingsplan. De voorzieningenrechter ziet aanleiding om het bestemmingsplan bij wijze van voorlopige voorziening te schorsen voor zover het betreft de gronden waarop het bij besluit van 22 september 2016 vastgestelde rijksinpassingsplan "Windpark De Drentse Monden en Oostermoer" betrekking heeft. Dit betekent dat voor deze gronden het rijksinpassingsplan geldt en de gemeente Aa en Hunze medewerking aan het windpark moet verlenen.


Dominique de Haas is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied energietransitie.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Schorsing bestemmingsplan wegens strijd met rijksinpassingsplan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief