icon

Stuiting verjaring bestuursrechtelijke dwangsom

Mijn collega’s Sebastiaan Levelt en Geert Schnitzler schreven al eerder over de verjaring van bestuursrechtelijke dwangsommen. Daarin is onder andere besproken dat een invorderingsbeschikking niet kan worden aangemerkt als een stuitingshandeling van de verjaring van een verbeurde bestuursrechtelijke dwangsom.

De verjaring van de bevoegdheid tot invordering van dwangsommen is geregeld in artt. 5:35 jo 4:104 ������������������������ 4:111 Awb. Ingevolge deze bepalingen kan de verjaring door het bestuursorgaan slechts worden gestuit door een daad van rechtsvervolging (art. 4:105 lid 1 Awb), door een aanmaning, een beschikking tot verrekening of een dwangbevel, dan wel door een daad van tenuitvoerlegging van een dwangbevel (art. 4:106 Awb).

In een recente uitspraak van de Raad van State stond de vraag centraal of een exploot waarin de gemeente Noordwijk zich ondubbelzinnig haar recht op nakoming voorbehoudt kon worden aangemerkt als een daad van rechtsvervolging als gevolg waarvan de verjaringstermijn van de invorderingsbevoegdheid van de dwangsom zou zijn gestuit. De Afdeling beantwoord deze vraag allereerst ontkennend en overweegt daartoe dat ingevolge art. 4:107 Awb slechts de schuldeiser van een bestuursorgaan en niet tevens het bestuursorgaan in de hoedanigheid van schuldeiser de mogelijkheid heeft om de verjaring door een dergelijke mededeling te stuiten. Art. 4:107 Awb is derhalve niet van toepassing. De Afdeling ziet echter in dit specifieke geval aanleiding om de aanzegging gelijk te stellen met een stuitingshandeling als bedoeld in artikel 4:105 lid 1 en 4:106 Awb.

In het verleden had de gemeente Noordwijk reeds meerdere stuitingshandelingen verricht zoals het verzenden van aanmaningen, het betekenen van dwangbevelen waarbij de schuldenaar tevens was gewezen op de tenuitvoerlegging van die dwangbevelen en beslaglegging. Bovendien bleek uit de aanzegging onmiskenbaar dat de gemeente Noordwijk niet beruste in het niet betalen van de schuld, aldus de Afdeling. Gelet op deze omstandigheden is de Afdeling van oordeel dat niet opnieuw van de gemeente gevergd kon worden dat er een aanmaning als bedoeld in art. 4:106 jo 4:112 Awb zou worden verstuurd. Het exploot kan derhalve gelijkgesteld worden met een stuitingshandeling.


Anna Zijlstra is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Stuiting verjaring bestuursrechtelijke dwangsom

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief