icon

Arbitraal beding in consumentenovereenkomsten

In de bouw- en vastgoedpraktijk wordt vaak gekozen voor arbitrage als alternatief voor een procedure bij de ‘gewone' rechter. Vorig jaar schreven wij over het per 1 januari 2015 gewijzigde arbitragerecht.

Eén van de wijzigingen als gevolg van de Wet in verband met de modernisering van het Arbitragerecht was dat het arbitraal beding per 1 januari 2015 op de zwarte lijst van onredelijk bezwarende bedingen bij consumentenovereenkomsten werd geplaatst (artikel 6:236 onderdeel n BW). Op grond van artikel 191 lid 1 Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek (OBW) gold de wijziging van artikel 6:236 onderdeel n BW het eerste jaar alleen voor nieuwe algemene voorwaarden. Voor algemene voorwaarden met een arbitraal beding die op 1 januari 2015 reeds door een partij in haar overeenkomsten werden gebruikt, geldt dus dat deze per 1 januari 2016 bij consumentenovereenkomsten onredelijk bezwarend zijn.

Het arbitraal beding is door plaatsing op de zwarte lijst in beginsel vernietigbaar. De vernietiging werkt ingevolge artikel 191 lid 2 OBW terug tot één jaar na de inwerkingtreding van de wijziging van artikel 6:236 BW. Dit heeft als effect dat procedures die in 2015 werden gestart op basis van het destijds geldige beding, niet op basis van de nieuwe vernietigingsgrond vanwege het ontbreken van een geldige overeenkomst tot arbitrage kunnen worden beëindigd.

Geschilbeslechting door arbitrage is voor consumenten nog wel mogelijk. Het arbitraal beding is niet onredelijk bezwarend indien de consument minimaal een termijn van één maand wordt gegund, nadat de gebruiker van de algemene voorwaarden zich schriftelijk op het beding heeft beroepen, om alsnog te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter. Ook kunnen de ondernemer en de consument bij aparte overeenkomst besluiten om hun geschil door arbitrage te beslechten. In dit geval mag er vanuit worden gegaan dat de consument welbewust voor arbitrage kiest.

Kleine ondernemers kunnen in bepaalde gevallen ook een beroep doen op de zwarte lijst (de zogenaamde reflexwerking) om een arbitraal beding in algemene voorwaarden te vernietigen. De rechter zal dan beoordelen of het arbitraal beding gezien de omstandigheden van het geval onredelijk is.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Arbitraal beding in consumentenovereenkomsten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief