icon

Niet indienen van een zienswijze verschoonbaar

Tegen een (onderdeel van een) besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan kan alleen een ontvankelijk beroep worden ingesteld door een belanghebbende die tegen het ontwerpplan tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht. Uitzondering op deze regel is dat een belanghebbende toch ontvankelijk is als hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht.

In een recente uitspraak oordeelde de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het niet indienen van zienswijze in casu verschoonbaar was omdat appellanten er op mochten vertrouwen dat de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan die op de website van de gemeente kon worden geraadpleegd het ontwerp van het plan weergaf zoals dat ter inzage was gelegd.

Tijdens de periode gedurende welke het ontwerpbestemmingsplan ter inzage lag, hebben appellanten geen zienswijze naar voren gebracht omdat de verbeelding van het door hen geraadpleegde ontwerpbestemmingsplan op de website van de gemeente hen daar geen aanleiding toe gaf. De versie die ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpplan raadpleegbaar was via de website van de gemeente wijkt echter af van de versie zoals gepubliceerd op de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan is vervolgens vastgesteld conform het op www.ruimtelijkeplannen.nl gepubliceerde ontwerpplan. Met de inhoud van dit plan kunnen appellanten zich niet verenigen en zij stellen beroep in bij de Afdeling. De gemeente stelt dat het beroep van appellanten niet ontvankelijk moet worden verklaard, omdat zij geen zienswijze tegen het ontwerpplan naar voren hebben gebracht.

De Afdeling overweegt dat in de publicaties waarin de terinzagelegging van het ontwerpplan werd aangekondigd naar een specifieke vindplaats op de website van de gemeente werd verwezen en appellanten er dus op mochten vertrouwen dat de verbeelding die langs die weg kon worden geraadpleegd het ontwerp van het plan weergaf zoals dat ter inzage is gelegd. Dat de digitale verbeelding van het ontwerpplan die via www.ruimtelijkeplannen.nl kon worden geraadpleegd wél de juiste verbeelding bevatte brengt in het voorgaande geen verandering, omdat niet in redelijkheid van appellanten kon worden gevergd dat zij, voordat zij een beslissing zouden nemen over het al dan niet indienen van een zienswijze tegen het ontwerpplan, alle versies van dat plan die konden worden geraadpleegd op de verschillende in de officiële publicaties vermelde vindplaatsen onderling zouden vergelijken.

De Afdeling oordeelt, naar mijn mening terecht, dat appellanten redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt van het feit dat zij geen zienswijze hebben ingediend, zodat daarin geen aanleiding bestaat de beroepen niet-ontvankelijk te verklaren.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Niet indienen van een zienswijze verschoonbaar

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief