icon

Wijziging Besluit omgevingsrecht

Op 24 september jl. is in het Staatsblad het besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en enkele andere wetten gepubliceerd. Het besluit treedt in werking op het tijdstip waarop verschillende artikelen in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht in werking treden. Naar alle waarschijnlijkheid is dit 1 november a.s.

Het besluit is gericht op het verbeteren en wegnemen van knelpunten binnen het bestaande stelsel van het omgevingsrecht, het eenvoudiger maken om tijdelijk een andere maatschappelijk gewenste functie te geven aan leegstaande kantoorgebouwen, de mogelijkheden voor de plaatsing van mantelzorgwoningen te vereenvoudigen en het vereenvoudigen van omgevingsvergunningvrij bouwen. In het navolgende zal worden ingegaan op enkele relevante wijzigingen in het kader van transformatie van kantoorruimte.

Met inwerkingtreding van het besluit wordt het mogelijk om voor planologische gebruiksactiviteiten een omgevingsvergunning te verkrijgen voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor de duur van maximaal 10 jaar. Voorheen was dit 5 jaar. Het bevoegd gezag beslist in een reguliere procedure binnen acht weken (eventueel verlengd met zes weken) na de datum van ontvangst van de aanvraag. Dit betekent een aanzienlijke tijdwinst ten opzichte van de nu geldende uitgebreide procedure, die in principe 6 maanden duurt (en in de praktijk meestal veel langer).

De procedure wordt niet alleen korter, ook de beperking vervalt dat slechts een tijdelijke vergunning kan worden verleend voor een activiteit die voorziet in een tijdelijke behoefte. Voor een activiteit die voorziet in een permanente behoefte wordt het dus mogelijk om een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen. Bij verlening van de tijdelijke vergunning hoeft het niet langer aannemelijk te zijn dat er na de gegeven termijn in het geheel geen behoefte meer bestaat aan de activiteit. Het enige vereiste is dat het feitelijk mogelijk en aannemelijk moet zijn dat de activiteit zonder onomkeerbare gevolgen kan worden beëindigd, omdat immers anders impliciet de activiteit voor onbepaalde tijd zou worden vergund. Tenslotte geldt de beperking dat bij verlening van een tijdelijke vergunning het aantal woningen niet mag worden vergroot niet.

De mogelijkheid om aan bestaande gebouwen (al dan niet tijdelijk) een andere functie te geven is verruimd, door het laten vervallen van de beperking dat de oppervlakte niet meer dan 1.500 m² mag bedragen. Daardoor kunnen meer aanvragen om een omgevingsvergunning voor gebruikswijzigingen met de reguliere procedure worden afgewikkeld. Voor gebouwen die gelegen zijn buiten de bebouwde kom zijn de mogelijkheden om een ander gebruik toe te staan overigens beperkt tot een logiesfunctie voor werknemers.

Kortom, met de inwerkingtreding van de het besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en enkele andere wetten wordt meer ruimte voor transformatie gecreëerd. Nu is het afwachten of in de praktijk ook daadwerkelijk gebruik zal worden gemaakt van deze ruimte.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wijziging Besluit omgevingsrecht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief