icon

Voorzienbaarheid planschade

Een van de hoofdregels bij planschade is dat schade die voorzienbaar is op het moment van aankoop van het onroerend goed op grond van artikel 6.3 onder a van de Wet ruimtelijke ordening niet voor vergoeding in aanmerking komt.

Uit een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 juli 2014 volgt dat het moment waarop de koper de koopovereenkomst heeft ondertekend, bepalend is voor de vraag of sprake is van voorzienbaarheid van de planologische verslechtering.

In deze uitspraak oordeelt de Afdeling over een verzoek van een woningeigenaar om tegemoetkoming in planschade als gevolg van de vaststelling van een bestemmingsplan. Vast staat dat het betreffende perceel in waarde is gedaald. De kern van het geschil is of deze waardedaling voor verzoeker voorzienbaar was en deze om die reden door het college voor zijn rekening kon worden gelaten.

In deze zaak heeft koper de koopovereenkomst vijf dagen vóórdat het betreffende bestemmingsplan als voorontwerp ter inzage is gelegd ondertekend. Verkoper heeft de koopovereenkomst echter pas ná ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan ondertekend. Het college betoogt dat voor de vaststelling of sprake is van voorzienbaarheid van de planologische verslechtering uitgegaan moet worden van het moment waarop de overeenkomst door zowel de kopende als de verkopende partij is ondertekend, nu dit de datum is waarop de koop tot stand komt.

De Afdeling gaat hier niet in mee en oordeelt dat voorzienbaarheid verzoeker niet kan worden tegengeworpen, omdat hij op het moment dat hij akkoord ging met de koopprijs van het perceel geen rekening kon houden met de voor het perceel nadelige planologische ontwikkeling. Ook het feit dat verzoeker op grond van artikel 7:2, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek nog de mogelijkheid van ontbinding van de koop had op het moment dat het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage werd gelegd en dat de koopovereenkomst eerst bindend was nadat ook de verkoper had getekend doen hier naar het oordeel van de Afdeling niet aan af.

De Afdeling oordeelt dan ook dat de door verzoeker geleden schade niet voorzienbaar was en in dit geval dus voor vergoeding in aanmerking komt.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Voorzienbaarheid planschade

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief