icon

Aanbesteding: herstel van een omissie in de inschrijving

De voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland heeft recent geoordeeld dat een aanbestedende dienst onder omstandigheden kan worden verplicht om een inschrijver de gelegenheid te geven een omissie in een inschrijving te herstellen.

In deze zaak werd een aanbesteding uitgeschreven voor de uitvoering van een deel van het project ter verbetering van het treinverkeer tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (SAAL). Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving. Op grond van de aanbestedingsdocumenten zal de economisch meest voordelige inschrijving worden bepaald aan de hand van de inschrijfprijs en de fictieve korting. Deze fictieve korting is gerelateerd aan het CO2-bewustcertificaat van de inschrijver. Uit de aanbestedingsleidraad volgt dat de inschrijver bij de inschrijving zijn eigen CO2-bewustcertificaat en die van zijn onderopdrachtnemer dient bij te voegen en dat wanneer de inschrijver dit niet doet, geen fictieve korting wordt toegekend.

Een inschrijver heeft wel haar eigen CO2-bewustcertificaat bij de inschrijving gevoegd maar niet die van haar onderopdrachtnemer. Als gevolg daarvan past de aanbestedende dienst geen fictieve korting toe, waardoor inschrijver in de aanbesteding als tweede eindigt.

De kern van het geschil is of de aanbestedende dienst de inschrijver in de gelegenheid had moeten stellen om het certificaat van haar onderopdrachtnemer alsnog te verstrekken.

De beginselen van gelijke behandeling en transparantie verzetten zich in beginsel verzetten tegen de mogelijkheid dat een inschrijver zijn inschrijving nadien nog wijzigt of aanvult. In uitzonderlijke gevallen kan evenwel een uitzondering op dit uitgangspunt worden gemaakt en kunnen inschrijvingen worden verbeterd of aangevuld, met name omdat deze klaarblijkelijk een eenvoudige precisering behoeven of om kennelijke materiële fouten recht te zetten, mits deze wijziging er niet toe leidt dat in werkelijkheid een nieuwe inschrijving wordt voorgesteld. Het maken van een dergelijke uitzondering is uitgesloten indien een ontbrekend stuk of ontbrekende informatie op straffe van uitsluiting moet worden verstrekt.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter leidt het alsnog verstrekken van het CO2-bewustcertificaat er in dit geval niet toe dat in werkelijkheid een nieuwe inschrijving wordt voorgesteld en brengt dit ook geen inhoudelijke wijziging van de inschrijving met zich. Daartoe wordt overwogen dat de inschrijving hetzelfde blijft, alleen de uitkomst wordt anders doordat de fictieve korting alsnog wordt toegekend. Daarbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat het CO2-bewustcertificaat een objectief document is en dat het voor de inschrijfdatum door een daartoe gespecificeerd bedrijf is verleend.

De voorzieningenrechter oordeelt dus dat de aanbestedende dienst de inschrijver in de gelegenheid mag stellen om haar omissie te herstellen en daartoe in dit geval zelfs kan worden verplicht. Dit omdat de aanbestedende dienst niet heeft toegelicht waarom zij de inschrijver de mogelijkheid om de omissie te herstellen niet wil bieden, terwijl dit wel mag op grond van de aanbestedingsbeginselen. Als de mogelijkheid tot herstel niet wordt geboden, zou de opdracht worden gegund aan een opdrachtnemer die ongeveer € 3.000.000,- duurder is. De voorzieningenrechter overweegt: “Dit is niet in overeenstemming met de doelstelling van een aanbestedingsprocedure, namelijk het bevorderen van de concurrentie opdat de aanbestedende dienst daardoor de opdracht kan gunnen aan de voordeligste en kwalitatief beste opdrachtgever.”

De voorzieningenrechter concludeert dat indien de aanbestedende dienst deze opdracht in de markt wil blijven plaatsen, de aanbestedende dienst gehouden is de opdracht te gunnen aan de inschrijver die na herstel van de omissie als eerste zou eindigen.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Aanbesteding: herstel van een omissie in de inschrijving

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief