icon

Consequenties van het verstrijken van de Alcateltermijn

De Alcateltermijn houdt in dat een afgewezen inschrijver binnen een redelijke termijn na ontvangst van het gunningsvoornemen een kort geding aanhangig dient te maken. In de Aanbestedingswet 2012 is opgenomen dat deze termijn ten minste 20 kalenderdagen moet bedragen. Indien in de aanbestedingsstukken is opgenomen dat de Alcateltermijn een vervaltermijn is, houdt dat in dat na het verstrijken van deze termijn aanspraken van de inschrijver gerelateerd aan het voornemen tot gunning vervallen.

In een uitspraak van 7 mei 2014 heeft de voorzieningenrechter van rechtbank Den Haag geoordeeld dat het een aanbestedende dienst ook na het verstrijken van de Alcateltermijn in beginsel vrij staat om op een eerder geuit gunningsvoornemen terug te komen.

In deze zaak werd door een Hoogheemraadschap een Europese aanbesteding gehouden. In de aanbestedingsstukken is opgenomen dat de Alcateltermijn een vervaltermijn is en dat nadat aan de winnende inschrijver voorlopig wordt gegund, de aanbestedende dienst met deze inschrijver de concretiseringsfase ingaat die 4 à 6 weken in beslag zal nemen.

Op 20 december 2013 bericht de aanbestedende dienst dat zij voornemens is de opdracht aan A te gunnen en dat indien binnen de Alcateltermijn geen kort geding aanhangig wordt gemaakt, de opdracht definitief aan A zal worden gegund. Een andere inschrijver, De Vlieg, maakt haar bezwaren tegen de voorlopige gunning kenbaar en verzoekt om verlening van de Alcateltermijn. De aanbestedende dienst verlengt de Alcateltermijn tot 31 januari 2014, maar laat na dit aan A te melden. Binnen de verlengde termijn heeft De Vlieg het Hoogheemraadschap in kort geding gedagvaard.

De aanbestedende dienst bericht A vervolgens dat is gebleken dat de inschrijving van De Vlieg niet op de juiste gronden is beoordeeld, en dat als gevolg daarvan het voorlopige gunningsbesluit wordt ingetrokken. Tevens wordt medegedeeld dat op basis van de nieuwe beoordeling de inschrijving van De Vlieg wordt aangemerkt als economisch meest voordelige inschrijving. A is van mening dat de opdracht aan haar moet worden gegund en dagvaardt het Hoogheemraadschap in kort geding.

De voorzieningenrechter oordeelt dat het de aanbestedende dienst -ook na het verstrijken van de Alcateltermijn- in beginsel vrijstaat om op een eerder geuit gunningsvoornemen terug te komen naar aanleiding van eigen onderzoek of reacties van andere inschrijvers. De Alcateltermijn strekt ertoe voldoende rechtsbescherming aan de verliezende inschrijvers te bieden. Dit brengt niet mee dat na het verstrijken van de Alcateltermijn zonder meer moet worden overgegaan tot het sluiten van een contract met de inschrijver aan wie voorlopig is gegund. Met het enkele feit de Alcateltermijn is verstreken, wordt de voorgenomen gunningsbeslissing niet van rechtswege in een definitieve gunning omgezet.

De voorzieningenrechter overweegt dat dit anders kan zijn indien de aanbestedende dienst tijdens de aanbestedingsprocedure het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat zij na het verlopen van de Alcateltermijn tot definitieve gunning aan de winnende inschrijver zou overgaan. Echter, de voorzieningenrechter oordeelt dat het Hoogheemraadschap niet gebonden is aan de – onjuiste – formulering in de brief van 20 december 2013: “nu een dergelijke gang van zaken in strijd zou zijn met de in de leidraad omschreven procedure. In de leidraad staat immers uitdrukkelijk vermeld dat, na bekendmaking van het voorlopig gunningsvoornemen en voordat wordt overgegaan tot definitieve gunning, de zogenoemde Concretiseringsfase wordt ingegaan, waarin de inschrijving van de winnende inschrijver kan worden getoetst op onder meer uitvoerbaarheid en prijs.”

De aanvankelijke winnaar vist dus achter het net. Uit deze uitspraak volgt dus dat de champagne na het verstrijken van de Alcateltermijn weliswaar vast koud gezet kan worden, maar nog even moet worden gewacht met het openen van de fles tot het bericht van definitieve gunning ontvangen is.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Consequenties van het verstrijken van de Alcateltermijn

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief