icon

Wet Werk en Zekerheid en het concurrentiebeding

Zoals wij reeds behandelden in deze weblog is inmiddels de memorie van antwoord van het wetsvoorstel Werk en Zekerheid gepubliceerd. De regering probeert daarin nog eens uit te leggen wat wordt bedoeld met de voorstellen aan de hand van vragen van de fracties en arbeidsrechtspecialisten. Als het inderdaad zo vlot verloopt als de regering voor ogen heeft en de Eerste Kamer de Wet Werk en Zekerheid snel aanneemt, dan gaat een aantal wetswijziging reeds per 1 juli 2014 in, waaronder die ter zake het concurrentiebeding. Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is dan niet meer mogelijk, tenzij werkgever een gemotiveerd zwaarwichtig belang heeft.

U kunt op deze aankomende wetgeving inspelen door vóór 1 juli a.s. nog arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te sluiten met daarin een (standaard) concurrentiebeding. Dit geldt ook voor overeenkomsten die worden gesloten vóór 1 juli 2014, maar pas na die datum in gaan. Het is echter de vraag of u uw werknemers daar in de toekomst makkelijk aan zult kunnen houden in het licht van de tegen die tijd ingevoerde wetgeving die als hoofdregel zal kennen dat concurrentiebedingen in overeenkomsten voor bepaalde tijd in principe verboden zijn.

Na 1 juli a.s. kan een concurrentiebeding alleen nog worden overeengekomen met een tijdelijke kracht indien de werkgever kan motiveren dat de werknemer specifieke werkzaamheden verricht of in een specifieke functie werkzaam is, waarbij het belang van de werkgever bij een concurrentiebeding opweegt tegen het nadeel voor de werknemer. De regering geeft in de memorie van antwoord de volgende toelichting op het voorgenomen verbod en de uitzondering daar op. “De werknemers met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd én een concurrentiebeding ondervinden dubbel nadeel. Zij hebben én geen vast contract én kunnen na afloop van het tijdelijke contract niet in dezelfde branche aan de slag. Alleen indien de werkgever een zodanig zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen heeft dat een concurrentiebeding onontbeerlijk is, kan een deugdelijk gemotiveerd concurrentiebeding toch overeen worden gekomen.”

De Vereniging Voor Arbeidsrecht Advocaten (VAAN) heeft de regering gevraagd om voorbeelden van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen die rechtvaardigen dat in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concurrentiebeding wordt opgenomen. De regering antwoordt dat aangezien een werkgever per geval dient te motiveren welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding vereisen, geen algemene uitspraak kan worden gedaan over welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen aan de orde moeten zijn om een dergelijk beding te rechtvaardigen. Dit vergt per geval een specifieke afweging en motivering. Een dergelijke motivering kan gelegen zijn in hele specifieke kennis of bedrijfsinformatie die de werknemer op zal doen, waarbij de werkgever onevenredig wordt benadeeld als de werknemer overstapt naar een concurrent.

Het zal er op neerkomen dat een standaardmodel concurrentiebeding onvoldoende zal zijn om een concurrentiebeding in een tijdelijk contract te kunnen handhaven. Per functie en per individuele werknemer zal steeds opnieuw moeten worden gemotiveerd door werkgever waarom dat beding toch echt noodzakelijk is.

Het is de bedoeling van de regering dat meer werknemers contracten voor onbepaalde tijd krijgen aangeboden. Het sluiten van een vast contract lijkt mij dan ook de beste oplossing in geval van een functie waarbij het concurrentiebeding onontbeerlijk is. In een overeenkomst voor onbepaalde tijd blijft een concurrentiebeding immers toegestaan. Het “vereenvoudigde” ontslagrecht gaat echter pas een jaar later, per 1 juli 2015, in zodat niet zeker is dat u ook weer snel en eenvoudig afscheid kunt nemen van de betreffende werknemer. Dat nadeel moet uiteraard worden afgewogen tegen het voordeel van het overeen kunnen komen van een concurrentiebeding.
De praktijk en toekomstige jurisprudentie zal moeten uitwijzen wat de beste keuze is.


Maartje Oliemans-Ouwehand is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wet Werk en Zekerheid en het concurrentiebeding

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief