icon

Inschrijven op een aanbesteding: goed lezen!

Aanbestedingsdocumenten moeten door een aanbestedende dienst voldoende duidelijk opgesteld worden. Als een inschrijver zich in een aanbestedingsgeschil beroept op onduidelijkheid van aanbestedingsdocumenten, moet de rechter beoordelen of het betreffende document ruimte biedt voor meerdere interpretaties. Gerechtshof Den Haag heeft recent geoordeeld dat het feit dat een document wellicht voor verwarring kan zorgen onvoldoende is om te oordelen dat de aanbestedingsdocumenten niet voldoende duidelijk zijn. Uitgegaan moet worden van een behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver die bovendien een analyse maakt van alle aanbestedingsdocumenten als geheel.

In deze zaak werd door Rijkswaterstaat een aanbesteding gehouden voor het onderhouden van baggerspeciedepots en het verwerken van variabele hoeveelheden baggerspecie. Vier inschrijvers hebben een geldige inschrijving gedaan, waaronder MVO. Volgens het voornemen tot gunning is MVO derde geworden. MVO blijkt een van de aanbestedingsdocumenten, bijlage D, anders geïnterpreteerd te hebben dan de andere drie inschrijvers. MVO heeft in bijlage D een bedrag vermeld dat een optelling vormt van de bedragen die zij in haar bijlagen I en H heeft vermeld. Hierdoor is het in bijlage I vermelde bedrag twee keer meegenomen bij het berekenen van de inschrijvingsprijs. Tussen partijen is niet in geschil dat MVO in de rangorde als nummer een zou zijn geëindigd, als zij de aanbestedingsdocumenten op dezelfde wijze geïnterpreteerd zou hebben als de drie andere inschrijvers.

De kern van het geschil is of het betreffende document ruimte laat voor meerdere interpretaties met uiteenlopende uitkomsten. Het hof oordeelt dat de titel van het document ongelukkig is geformuleerd en even voor verwarring kan hebben gezorgd. Een behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver zou echter, de samenhang tussen de tekst van het document en de tekst van de bijlagen overziende, tot de conclusie zijn gekomen dat de documenten slechts op één manier zijn te interpreteren, zijnde de wijze waarop de overige drie inschrijvers dat hebben gedaan. Daarbij komt volgens het hof dat een behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver ook door een analyse van de wijze waarop volgens het document de inschrijvingsprijs zou worden bepaald, had kunnen en moeten begrijpen dat bij de manier waarop MVO haar inschrijving heeft gedaan het in bijlage I vermelde bedrag dubbel zou (moeten) worden meegerekend.

De stelling van MVO dat haar inschrijving een kennelijke, eenvoudig te herstellen fout bevatte en dat Rijkswaterstaat haar de gelegenheid had moeten geven die te herstellen, treft ook geen doel. De inschrijvingsprijzen liepen sterk uiteen en de inschrijvingsprijs van MVO was niet het hoogste, zij werd immers derde van vier geldige inschrijvingen. Naar het oordeel van het hof kon van Rijkswaterstaat onder deze omstandigheden niet gevergd worden dat hij had moeten proberen om te analyseren hoe MVO tot haar prijs was gekomen. Van een kennelijke, eenvoudig te herstellen fout was geen sprake en voor Rijkswaterstaat was en dus ook geen grond om MVO in de gelegenheid te stellen haar inschrijving te wijzigen, aldus het hof.

Hoewel het hof overweegt dat aan de reactie van het betreffende aanbestedingsdocument meer zorg had kunnen worden besteed, is het uiteindelijke oordeel toch dat het voor de behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver niet aan duidelijkheid te wensen overlaat. De opdracht is dus terecht niet aan MVO gegund.

Hoe kan een dergelijke teleurstelling bij een inschrijving op een aanbesteding worden voorkomen? Uiteraard door de aanbestedingsdocumenten nauwkeurig te lezen. Daarnaast is het aan te raden bij twijfel altijd gebruik te maken van de mogelijkheid tot het vragen van inlichtingen aan de aanbestedende dienst.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Inschrijven op een aanbesteding: goed lezen!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief