icon

Voorzienbaarheid planschade

In artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is bepaald dat burgemeester en wethouders aan degene die planschade lijdt of zal lijden een tegemoetkoming toekennen, voor zover deze planschade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en de tegemoetkoming niet voldoende anderszins verzekerd is. Hierbij kan worden gedacht aan schade als gevolg van een nieuw bestemmingsplan.

De hoofdregel bij planschade is op grond van artikel 6.3 onder a Wro dat schade die voorzienbaar is op het moment van aankoop van het onroerend goed niet voor vergoeding in aanmerking komt. Indien ten tijde van de aankoop van een onroerende zaak voor een redelijk denkend en handelend koper aanleiding bestond om rekening te houden met de kans dat de planologische situatie ter plaatse in ongunstige zin zou veranderen, is de planschade voorzienbaar en dient deze voor rekening van de koper te worden gelaten. Dit omdat hij in dat geval geacht wordt de mogelijkheid van verwezenlijking van de negatieve ontwikkeling te hebben betrokken bij het overeenkomen van de koopprijs. Daarbij dient volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling rekening te worden gehouden met concrete beleidsvoornemens die openbaar zijn gemaakt. Voor voorzienbaarheid is niet vereist dat een dergelijk beleidsvoornemen een formele status heeft,

In een recente uitspraak heeft de Afdeling geoordeeld dat, hoewel geen concreet beleidsvoornemen van overheidswege tot wijziging van de planologische situatie in het plangebied was bekendgemaakt, toch sprak was van voorzienbaarheid. Dit omdat in de koopovereenkomst van de woning was vermeld dat het de koper bekend was dat het in de directe nabijheid van de woning gelegen gebied bestemd was om in de nabije toekomst bebouwing ten behoeve van een woonwijk te realiseren en dat de koper alle consequenties welke de realisatie van de bouwplannen met zich zou brengen aanvaardde.

De Afdeling overweegt: “Dit brengt mee dat [appellant] bij de aankoop van de woning rekening kon houden met woningbouw in de directe nabijheid van de woning en geacht moet worden eventuele gevolgen daarvan voor de waarde van de woning bij zijn besluit tot aankoop te hebben betrokken en de gestelde schade daarmee voor zijn rekening te hebben genomen.

De door appellant geleden schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Om voorzienbaarheid aan te nemen is een concreet beleidsvoornemen dat openbaar is gemaakt dus niet noodzakelijk, er kunnen ook andere gebeurtenissen aan voorzienbaarheid ten grondslag gelegd worden. De conclusie is dan ook dat elk planschadegeval dermate casuïstisch is dat deze een aparte beoordeling behoeft.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Voorzienbaarheid planschade

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief