icon

Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

Op 29 januari 2013 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten aangenomen. Deze wet introduceert een nieuwe wettelijke basis voor vergoedingen aan burgers en bedrijven die schade lijden door rechtmatig of onrechtmatig overheidshandelen.

Met de komst van deze wet, die onderdeel zal gaan uitmaken van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), is niet langer de appellabiliteit van het schadeveroorzakende besluit bepalend voor de bevoegdheid van de bestuursrechter. Eenvoudig gezegd komt het er op neer dat de bestuursrechter een zelfstandige bevoegdheid heeft op het vlak van nadeelcompensatie en schadevergoeding als de Awb hem die bevoegdheid toekent. Het is niet langer een afgeleide bevoegdheid, waardoor ook zonder regelingen als een gemeentelijke nadeelcompensatieverordening rechtsbescherming ingeroepen kan worden.

Maakt de nieuwe wet de nadeelcompensatieverordening overbodig? Dit is niet het geval. Het karakter van bestaande nadeelcompensatieregelingen zal veranderen in aanvullende beleidsregels waarin de (beleidsmatige) invulling van het normaal maatschappelijk risico wordt uitgewerkt. In het bijzonder de beantwoording van de vraag wanneer een toerekenbaar nadeel als een abnormale last kan worden aangemerkt. Zo kan worden voorkomen dat ieder afzonderlijk besluit een uitgebreide motivering over beleidsmatige keuzes dient te bevatten en daarnaast zorgt een (vooraf vastgestelde) verordening voor duidelijkheid en transparantie, waardoor een eventuele benadeelde vooraf weet waar hij aan toe is.

De wet is inmiddels in het Staatsblad gepubliceerd maar het tijdstip van inwerkingtreden moet nog bij Koninklijk Besluit worden bepaald. In beginsel treden wetten per 1 januari of 1 juli in werking. Titel 8.4 Awb ‘Schadevergoeding' zal hoogstwaarschijnlijk op 1 juli a.s. in werking treden. Het onderdeel nadeelcompensatie in titel 4.5 Awb zal waarschijnlijk later ingevoerd worden. Daarvoor is nog aanpassingswetgeving in voorbereiding.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief