icon

Begroting 2006

Minister Dekker en staatssecretaris Van Geel van het Ministerie van VROM gaan zich richten op resultaat en perspectief in hun sector. Dit blijkt uit de begroting van het Ministerie voor het jaar 2006. Verschillende manieren zijn geformuleerd om deze doelen te gaan bereiken. Ik zal deze manieren weergeven en kort bespreken teneinde een goed beeld te krijgen van wat ons te wachten staat de komende tijd.

Krachtige steden realiseren.
Het Ministerie ziet de stad als de motor van economische, sociale en culturele ontwikkeling in ons land. De stad is echter ook een plek, zoals de Minster in haar speech aangeeft, waar de problemen gemakkelijk opstapelen. Teneinde de verloedering, criminaliteit en eenzaamheid tegen te gaan wil de Minister de economische dynamiek en het leefklimaat in de steden versterken. Dit betekent onder andere het aantrekkelijk maken van oude stadswijken, het bieden van meer wettelijke mogelijkheden aan gemeenten tot het bestrijden van overlast en criminaliteit alsook het vernieuwen van de woningvoorraad.

Woningbouw stimuleren.
Voor starters, ouderen en mensen met lage inkomens is het nu moeilijk om een geschikte woning te vinden. Het Ministerie acht het van belang dat iedereen in Nederland niet alleen prettig maar ook betaalbaar en veilig kan wonen. Teneinde dit te kunnen garanderen zal VROM zich met name gaan richten op de volgende speerpunten: de individuele huurtoeslag, de bouw-en milieuregelgeving en de woningproductie. Deze laatste zal fors moeten worden verhoogd volgens de Minister. Dit zal onder andere worden gerealiseerd door het inzetten van BLS-subsidies.

Ruimte voor ontwikkeling.
Met de Nota Ruimte krijgen andere (lagere) overheden ruimte om meer regie te voeren op de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in hun gebied. Het Rijk gaat ervoor zorgen dat met een bepaald aantal regels de provincies en gemeenten hun verantwoordelijkheden kunnen waarmaken met voldoende oog voor de nationale belangen.

Bijdragen aan een eco-efficiënte economie.
Dit betekent onder andere het nemen van aanvullende maatregelen om de Kyoto-doelstelling voor 2012 te halen, het extra investeren in een meer duurzame energiehuishouding, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het positief beleid voeren met betrekking tot het gebruik van biobrandstoffen. Dit laatste zal inhouden een verplichte marktintroductie van biobrandstoffen, het verder stimuleren van biobrandstoffen en de innovatie daarvan. Dit onder andere door fiscale maatregelen te nemen.

Efficiëntie en effectiviteit.
Het Ministerie wil juist regels schrappen, belemmeringen wegnemen en zorgen voor lagere administratieve lasten. Dit uit zich onder andere in de nieuwe regeling van de omgevingsvergunning waar het één aanvraag betreft voor bouwen, ruimtelijke ontwikkeling en milieu. Denk daarbij tevens aan het samenwerken van de VROM-Inspectie met andere toezichthouders. Een voorbeeld hiervan is de structurele uitwisseling van digitale gegevens.

Kort gezegd: het perspectief is gezet en nu zal het aankomen op maatregelen. Wij wachten af, en houden u op de hoogte als er concrete maatregelen worden genomen.


Michel Visser is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Begroting 2006

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief