Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Business and Commercial Law

Volmachtverlening door bestuurders?

In een procedure bij de rechtbank Gelderland kwam de vraag aan de orde of de door een bestuurder-aandeelhouder verleende volmacht aan een derde rechtsgeldig was. Wat speelde er in deze zaak?

De aandelen in de betreffende bv werden gehouden door drie verschillende aandeelhouders. Twee van deze aandeelhouders waren tevens bestuurder van de bv. Eén van deze bestuurders had vanwege gezondheidsproblemen een volmacht verstrekt aan een derde om voor en namens de bv rechtshandelingen te verrichten.

Vervolgens heeft deze gevolmachtigde meerdere aandeelhoudersvergaderingen uitgeschreven, met als doel de andere bestuurder te laten ontslaan. Door het uitschrijven van de aandeelhoudersvergaderingen bleek dat de volmacht (veel) verder reikte dan alleen aandeelhoudersbevoegdheden. Het bijeenroepen van de aandeelhoudersvergaderingen is immers een bestuurstaak.

Nu bestuurstaken ook onder de volmacht vielen oordeelde de rechtbank dat de volmachtverlening in strijd is met artikel 2:8 BW. De rechter heeft beslist dat de gevolmachtigde – kort gezegd – niet langer betrokken mag zijn bij de bv. Ook mag er op straffe van een dwangsom geen uitvoering of vervolg worden gegeven aan besluiten die door de aandeelhoudersvergadering, opgeroepen door de gevolmachtigde, zijn genomen en alle op grond van deze besluiten verrichtte handelingen dienen ongedaan gemaakt te worden.

Conclusie

Uit artikel 2:8 BW volgt dat een aandeelhouder zijn bevoegdheden in de eerste plaats uitoefent in zijn eigen belang, maar dat daarbij rekening dient te worden gehouden met het belang van de vennootschap. De bestuurder, benoemd door de algemene vergadering, oefent zijn bevoegdheden uit in het belang van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming. Als consequentie hiervan moet worden aangenomen dat een aandeelhouder in beginsel een volmacht mag geven om zijn aandeelhoudersbevoegdheden uit te oefenen, terwijl de bestuurder dat in beginsel niet mag (tenzij de aandeelhouders daarmee instemmen).

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Eveline’s recent blogs

 

what are you looking for?

pages with at least one of the search terms
pages with all search terms
pages with the exact text

in the entire website
only in the blog
in the website except the blog

Wieringa Advocaten