Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Construction Law
Charles Smit, 29/10/2010

Vervaltermijn van 5 jaar bij verborgen gebreken

Zowel in de UAV als in de Algemene Voorwaarden voor de koop-/aannemingsovereenkomst wordt bepaald dat de rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek binnen 5 jaar dient te worden ingesteld. In de UAV is het 5 jaar na de oplevering, tenzij in het bestek een onderhoudstermijn voorkomt, want dan is het 5 jaar na het einde van de onderhoudstermijn, en in de Algemene Voorwaarden voor de koop-/aannemingsovereenkomst is het 5 jaar na de garantieperiode, dat wil zeggen de periode van 6 maanden na de oplevering.

Het gaat om een contractuele vervaltermijn. Dit betekent dat de termijn niet ambtshalve door arbiters mag worden toegepast, maar ook - en dat is het grote verschil met een verjaringstermijn - dat geen stuiting mogelijk is.

Om die reden worden regelmatig geschillen pro-forma bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw aanhangig gemaakt. De vraag is of dat kan.

Ja, mits maar voldoende uit de pro-forma aanhangigmaking blijkt wat de opdrachtgever aan arbitrage wenst te onderwerpen, bijvoorbeeld scheurvorming in zijn woning, en dat hij daarvan herstel wil. Niet dus als alleen maar wordt gesteld om welk gebouw het gaat, en dat het gebouw tal van al dan niet verborgen gebreken vertoont.

Onder omstandigheden kan de termijn van 5 jaar, nadat door de aannemer herstelwerk-zaamheden zijn verricht, opnieuw gaan lopen. Aan het herstel worden dan wel vereisten gesteld. Het herstel moet 1) substantieel zijn, 2) niet buiten erkenning van aansprakelijk-heid zijn verricht en 3) niet deugdelijk zijn geweest. Bovendien, en ook dat is belangrijk, moet het om hetzelfde gebrek gaan.

In zeer bijzondere gevallen kan een aannemer te goeder trouw geen beroep doen op de vervaltermijn van 5 jaar. Dit is met name zo, indien de aannemer door haar gedraging de opdrachtgever de indruk heeft gegeven dat zij aansprakelijkheid voor de gebreken aanvaardt en bereid is tot herstel over te gaan, en op die manier de opdrachtgever verleidt de vervaltermijn te laten verlopen.

Conclusie: het is bij verborgen gebreken uiterst belangrijk de vervaltermijn van 5 jaar goed in de gaten te houden, en zo nodig binnen die termijn een geschil pro-forma bij de Raad van Arbitrage aanhangig te maken.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Charles Smit is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van dit artikel kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied Construction Law

 

what are you looking for?

pages with at least one of the search terms
pages with all search terms
pages with the exact text

in the entire website
only in the blog
in the website except the blog

Wieringa Advocaten