icon

Update modernisering ondernemingsrecht

Op 27 juli 2022 heeft Minister Franc Weerwind van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de modernisering van het ondernemingsrecht. De Minister bespreekt de stand van zaken in de lopende wetgevingstrajecten op het terrein van het ondernemingsrecht.

Waar de Minister in algemene zin in gaat op kernpunten van het coalitieakkoord (versterking van het bedrijfsleven en van het vestigingsklimaat) licht de Minister vijf onderwerpen specifiek toe.

Modernisering van het NV-recht

De Minister heeft het voornemen concrete stappen te zetten tot modernisering door in de praktijk gesignaleerde knelpunten weg te nemen en praktische verbeteringen door te voeren. De eerste stap die de Minister in dat kader wil zetten is het aanstellen van een expertgroep. Deze expertgroep krijgt als taak de modernisering te onderzoeken en concrete voorstellen voor verbetering te doen. Thema’s die door de Minister daarbij worden genoemd zijn het (opnieuw) beperken van financiële prikkels voor bestuurders bij overnames, onderzoek naar de behoefte van loyaliteitsaandelen en de mogelijkheden tot het wegnemen van onvolkomenheden op het terrein van het jaarrekeningrecht. Tot slot zal op verzoek van de AFM aandacht worden besteed aan de beursgenoteerde BV en de ruimte die het BW daarvoor nu biedt.

Modernisering van het recht van personenvennootschappen

De Minister wil de huidige – nog uit de 19e eeuw stammende – regeling moderniseren en aan laten sluiten op de wensen van de huidige samenleving. Het in 2019 geconsulteerde ontwerpwetsvoorstel modernisering personenvennootschappen is hierop gewijzigd en geactualiseerd en zal ter consultatie worden voorgelegd.

Verbetering van de mogelijkheid om een digitale algemene vergadering te houden

De Minister signaleert de behoefte die bestaat in de praktijk aan een permanente mogelijkheid tot het houden van digitale algemene vergaderingen. De Minister wijst erop dat een digitale vergadering laagdrempeliger is, dat aandeelhouders respectievelijk leden beter betrokken worden bij de rechtspersoon en ten opzichte van een fysieke vergadering een goedkoper en sneller alternatief is dat tot minder reisbewegingen leidt. De voor- en nadelen afwegend, ziet de Minister mogelijkheden tot het komen tot een uitgebalanceerde regeling die digitaal vergadering voor rechtspersonen faciliteert. De Minister streeft ernaar nog voor het einde van 2022 een voorontwerp in consultatie te brengen.

De maatschappelijke rol van ondernemingen

Naast technische aspecten gaat de Minister in op de maatschappelijke belangen om ondernemingen rekening mee te laten houden, waaronder te weten zorg voor het milieu, arbeidsomstandigheden en mensenrechten. De Minister benoemt twee recent uitgebrachte Europese richtlijnvoorstellen (de Corporate Sustainability Reporting Directive en de Corporate Sustainability Due Diligence Directive) en kondigt aan na vaststelling van voornoemde richtlijnen voortvarend aan de slag te gaan met de uitwerking daarvan in het nationale recht.

Stand van zaken van enkele andere lopende trajecten

Tot slot gaat de Minister kort in op overige voorstellen op het gebied van het ondernemingsrecht, te weten het voorstel ter implementatie van de richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen binnen de EU en het voorstel voor de Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure.

Wij houden het wetgevingsproces omtrent de modernisering van het ondernemingsrecht met belangstelling in de gaten. Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog, dan kunt u contact opnemen met één van onze advocaten handels- en ondernemingsrecht.


Tom Hemmes is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Update modernisering ondernemingsrecht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief