icon

Beroep op vervalbeding in algemene voorwaarden slaagt

Inleiding

In algemene voorwaarden komen vaak vervalbedingen voor. Hierin wordt vaak een termijn opgenomen waarbinnen een partij een klacht kan indienen en ook hoe dit moet gebeuren. Indien te laat wordt geklaagd, dan vervalt het recht om te klagen (ook wel reclameren genoemd).

Op 19 januari 2021 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een arrest gewezen waarin door een opdrachtnemer met succes een beroep wordt gedaan op het in de algemene voorwaarden opgenomen vervalbeding. Aanleiding hiervoor was een geschil tussen een accountantskantoor en een agrarische onderneming.

Casus

Het accountantskantoor verrichte al enkele jaren diensten voor de agrarische onderneming, zoals het samenstellen van de jaarrekeningen en het verzorgen van de aangiften inkomstenbelasting. Op een geven moment betaalde de agrarische onderneming de facturen van het accountantskantoor niet meer. Zij was van mening dat het accountantskantoor tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst en dat zij als gevolg hiervan schade had geleden. De schade zou tenminste zo hoog zijn als de vordering die het accountantskantoor op haar had en de vordering van het accountantskantoor is door verrekening met die schadevordering tenietgegaan, aldus de agrarische onderneming.

In de opdrachtbevestiging heeft het accountantskantoor haar algemene voorwaarden van toepassing verklaard. De algemene voorwaarden zijn voorts bij de opdrachtbevestiging gevoegd. In de algemene voorwaarden is het volgende vervalbeding opgenomen:

K. RECLAME

1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

(…)

3. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.

De procedure

Om alsnog haar facturen betaald te krijgen, heeft het accountantskantoor een procedure bij de rechtbank aanhangig gemaakt. De rechtbank heeft de vordering van het accountantskantoor toegewezen en de agrarische onderneming veroordeeld om aan het accountantskantoor een bedrag van € 25.465,83 te betalen. De vordering van de agrarische onderneming, dat het accountantskantoor op meerdere fronten toerekenbaar is tekortgeschoten en dat de agrarische onderneming daardoor schade heeft geleden, is door de rechtbank afgewezen.

De kern van het hoger beroep richt zich tegen de conclusie van de rechtbank dat het vervalbeding uit de algemene voorwaarden in de weg staat aan de vorderingen van de agrarische onderneming: zij heeft niet tijdig geklaagd, waardoor haar recht is vervallen en haar vorderingen moeten worden afgewezen.

Het gerechtshof overweegt als volgt. In de algemene voorwaarden is – als uitzondering op de hoofdregel dat gereclameerd moet worden binnen 14 dagen na verzending van de stukken of informatie waarop de reclame betrekking heeft – geregeld dat een reclame over een gebrek kenbaar moet worden gemaakt binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken. Als – zoals hier – dus wordt geklaagd na de ontdekking van de gestelde gebreken, dan moet het agrarische bedrijf aantonen (onderbouwen en zo nodig bewijzen) dat zij die gebreken redelijkerwijs niet eerder konden ontdekken. In deze verplichting is zij tekortgeschoten, aldus het gerechtshof. Ook zou de agrarische onderneming volgens het gerechtshof niet schriftelijk hebben geklaagd, terwijl zij daar op grond van de algemene voorwaarden wel toe verplicht was.

Tot slot wijst het gerechtshof ook het laatste beroep van de agrarische onderneming af. Het vervalbeding zou volgens de agrarische onderneming naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Zij stelt hierbij dat een termijn van 14 dagen onredelijk kort is. Ook verwijst zij naar de gedachte achter de wettelijke klachtplicht die volgt uit artikel 6:89 BW. De gedachte achter de klachtplicht is de bescherming van de schuldenaar tegen te late en daardoor moeilijk te betwisten klachten, omdat (bewijs)materiaal door tijdsverloop verloren kan zijn gegaan. Dat speelt hier echter geen rol, aldus de agrarische onderneming. Het accountantskantoor zou volgens haar van alle klachten op de hoogte zijn geweest toen zij nog de beschikking had over het integrale dossier. Het gerechtshof constateert dat het accountantskantoor wel degelijk belang heeft bij het inroepen van het vervalbeding omdat er een ruime tijd zat tussen de ontdekking van de gebrekkige dienstverlening en het moment waarop de klachten zijn geuit. Dat het vervalbeding uit de algemene voorwaarden een korte termijn van 14 dagen bevat, kan daaraan niet afdoen. De agrarische onderneming heeft onvoldoende onderbouwd waarom de korte duur van de vervaltermijn het in dit geval voor hen onmogelijk heeft gemaakt om tijdig te klagen.

Conclusie

Kortom, aan de beantwoording van de vraag of het accountantskantoor al dan niet toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst wordt niet toegekomen indien er met succes een beroep wordt gedaan op een vervalbeding in de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Voor een opdrachtnemer loont het dus zeker om een vervalbeding op te nemen in de algemene voorwaarden.

Hebt u een vraag over een vervalbeding in algemene voorwaarden of wilt u (nieuwe) algemene voorwaarden laten opstellen. Neem gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!


Eveline Hoekstra is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied contracten.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Beroep op vervalbeding in algemene voorwaarden slaagt

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief