icon

ABRvS vernietigt last onder dwangsom wegens on­vol­doen­de on­der­zoek naar ef­fec­ten chi­hua­hu­a’s in wo­ning

Bij uitspraak van 12 februari 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Utrecht tot het opleggen van een last onder dwangsom geheel vernietigd wegens on­vol­doen­de on­der­zoek naar de ef­fec­ten van chi­hua­hu­a’s in de wo­ning van appellanten. De Afdeling komt daarmee tot een ander oordeel dan de rechtbank Midden-Nederland.

Bij besluit van 8 november 2018 heeft het college een last onder dwangsom opgelegd wegens strijd met het vigerend bestemmingsplan, op grond waarvan op het perceel van appellante de bestemming ‘wonen’ rust. Het college meent dat het hobbymatig houden van 27 honden (26 chihuahua’s en een herdershond), een kip en een poes een dermate negatieve invloed heeft op de woonomgeving dat dit niet verenigbaar is met de woonbestemming op het perceel. Appellante wordt gelast om het aantal chihuahua’s binnen de gestelde begunstigingstermijn terug te brengen tot tien, onder oplegging van een dwangsom van € 10.000,= ineens.

Op grond van artikel 125 Gemeentewet jo. 5:32 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is het college bevoegd om een last onder dwangsom op te leggen aan degene die een gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift pleegt. In dit geval meent het college dat sprake is van strijd met het bestemmingsplan. De vraag of dit standpunt van het college juist is, moet volgens de Afdeling worden beoordeeld aan de hand van de ruimtelijke uitstraling die dat gebruik gezien zijn aard, omvang en intensiteit heeft. Bepalend is of de uitstraling van dien aard is dat deze planologisch gezien niet meer valt te rijmen met de woonfunctie van het betrokken perceel. Met andere woorden, zijn de effecten van het houden van 24 chihuahua’s voor de omgeving zodanig dat het niet meer past binnen de woonfunctie?

De Afdeling komt tot de conclusie dat het college de effecten voor de omgeving niet heeft onderzocht, waardoor er geen objectieve gegevens over de ruimtelijke uitstraling van het houden van de chihuahua’s voorhanden zijn: het college heeft de last onder dwangsom dan ook niet voldoende onderbouwd. De Afdeling vernietigt de last onder dwangsom. Mocht het college een nieuwe dwangsomwillen opleggen, dan zal het college de ruimtelijke uitstraling alsnog moeten onderzoeken, alvorens een nieuw besluit te nemen. Het hobbymatig houden van 27 honden (26 chihuahua’s en een herdershond), een kip en een poes is voor appellante voorlopig dan ook nog toegestaan.


Dominique de Haas is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied dier en recht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
ABRvS vernietigt last onder dwangsom wegens on­vol­doen­de on­der­zoek naar ef­fec­ten chi­hua­hu­a’s in wo­ning

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief