Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Energietransitie

Ontwerpbesluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet

Bij brief van 26 april 2019 heeft de minister van economische zaken en klimaat het ontwerpbesluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet aan de Kamers voorgelegd. De voorlegging van het ontwerpbesluit geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 7a, vierde lid, Elektriciteitswet 1998 en artikel 1i, vierde lid, van de Gaswet): de Kamers krijgen de mogelijkheid om zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens door de Koning zal worden vastgesteld.

Het ontwerpbesluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet komt voort uit de Wet Voortgang Energietransitie, waarin de bevoegdheid van de minister is opgenomen om op aanvraag ontheffing te verlenen voor het uitvoeren van experimenten waarbij mag worden afgeweken van de Elektriciteitswet 1998 of de Gaswet. Deze afwijkingen gelden voor alle actoren in de energiesector, waaronder ook netbeheerders.

Het doel van de experimenten is te onderzoeken of het afwijken van de bepalingen in de Elektriciteitswet 1998 en/of de Gaswet gunstig zijn voor de energietransitie en of een aanpassing/ intrekking van die voorschriften wenselijk is. In dit besluit wordt (als gevolg van ingediende moties) o.a. ruimte gecreëerd voor het gebruik van elektrische auto's voor de opslag van duurzaam opgewekte energie, het beproeven van vernieuwende concepten te beproeven en bevorderd dat netbeheerders pas tot netwerkverzwaringen overgaan als nut en noodzaak vaststaan, de mogelijkheden tot efficiënter netwerkbeheer zijn uitgeput en de best beschikbare technieken worden gebruikt.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Dominique’s recente berichten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten